Månad: mars 2011

Helsingborg IF – day-to-day-operations?

För ett år sedan kunde vi konstatera att Helsingborg hade ökat risken i sin verksamhet och i det närmaste gått all-in med syfte att vända en negativ trend på intäktssidan. Jag skrev att klubben var tvungna att överträffa förväntningarna, och som man gjorde det. Trots det så blev det ingen ekonomisk avkastning, är det ett problem? Inte nödvändigtvis, men det krävs en fortsatt hög produktivitet och ett bevis på att den förra säsongen inte bara var en extraordinär händelse.
Om vi tittar på intäktssidan ser vi att klubbens sportsliga framgångar under 2010 har begränsat den generella nedgången i efterfrågan på den allsvenska produkten. En minskning med ungefär 10% är lägre än vad flera andra klubbar fick uppleva. Den stora positiva effekten som framgångarna har speglat av sig på de centrala avtalen. Den stora frågan är varför marknadssidan dippade som den gjorde under 2009? Jag köper inte finanskrisen som en förklaring. Eller har man klassificerat och redovisat intäkter olika mellan åren?

Klubbens rörelseintäkter har som synes minskat under de senaste åren och har förlorat i konkurrensstryka i första hand gentemot Elfsborg och Örebro men har stärkts i relation till stockholmsklubbarna vars intäkter har rasat än mer. Helsingborg intäktskostym ger utrymme till att ha femte högst personalkostnader i allsvenskan vilket rimligtvis säger oss att förra årets sportsliga prestation var något av en peak samtidigt som 2009 års resultat var en underprestation.

Inför 2011 kan vi förvänta oss ökade matchdagsintäkter under den första delen av säsongen. De sportsliga resultaten bestämmer sedan riktningen vart det till slut landar. 
Tittar vi på resultatet så ser vi att det två senaste åren har visat röda siffror. Trots minskade intäkter har klubben valt att ligga kvar på en förhållandevis jämn nivå vad gäller personalkostnader. Något som betalade sig på planen under 2010 men ännu inte syns i böckerna.
Vi ser att klubbens kostnader för förvärv av spelarkontrakt har minskat betydligt under de två senaste åren. Anledningen till det är att klubben har rekryterat färre spelare externt och med framgång släppt fram fler egna talanger. Denna strategi förefaller vara ett resultat av att klubben har slösat bort sina likvida medel på transfern tidigare år och helt enkelt tvingats till en sådan omallokering av resurser.

Klubbens svaga finanser har således gett den en hjälpande hand att fatta rätt beslut istället för att fortsätta köpa loss och avveckla förvärvade kontrakt vilket man tidigare år hade gjort. Nedan bild visar hur klubben har gått från att vara netto-imortör av talang under 2006&2007 till netto-exportör.

Capex (player investments) avser sålda spelarkontrakt minus köpta spelarkontrakt (kSEK).

Det intressanta blir hur klubben kommer att agera och hur man klarar av att hantera det förväntade ökade inflödet av pengar som tänkbara försäljningar av Gerndt samt Rasmus Jönsson kan generera. Den uttalade strategin är att fortsätta att satsa på egenfostrade spelare men erfarenheten säger att om det visar sig att de sportsiga resultaten uteblir så återinvesteras alla till buds stående medel i externt förvärvade spelare.

Kassaflödesanalysen säger oss också mycket om att klubbens management historiskt sett har jobbat mycket på day-to-day operations. Vi ser det främst på finansieringssidan där sätten att finansiera likviditeten har varierat mellan en mängd olika modeller. Vi ser allt från check-kredit och riskkapitalmodeller till försäljning av gräsmattan på Olympia under de senaste åren. Rimligtvis är det ett resultat av de ojämna sportsliga resulteten i kombination med en svag balansräkning som mer eller mindre tvingat fram ad-hoc lösningar.

2010 ser ut att ha varit ett mer kontrollerat år, naturligtvis mycket tack vare den sportsliga organisationens prestationer. Kassaflödet från den löpande driften har också förbättrats tack vare det.

Om vi tittar på den finansiella risken så hade den per 31/12-2010 skjutit i höjden. Debt to equity ratio (leverage ratio) har slagit i taket vilket beror på att klubbens skulder har ökat samtidigt som det egna kapitalet har minskat till mindre än miljonen.
Vi ska dock komma ihåg att de sportsliga framgångarna under 2010 har höjt det skäliga värdet på klubbens immateriella tillgångar, det vill säga spelartruppen. Dessa tillgångar är tack vare de låga investeringarna i externa förvärv under de tre senaste åren väldigt lågt värderade.

I januari 2011 realiserades en vinst på Joel Ekstrands kontrakt vars bokförda värde var noll. Men för att risken ska minska så krävs det att klubben klarar av att bibehålla sin sportsliga styrka utan att spendera alla pengarna på externa spelarförvärv. 

Så även om det för dagen ser något mer stabilt ut för Helsingborg än för ett år sedan så tycker jag att KAL´s Cartoon i The Economist för en vecka sedan speglar verkligheten ganska väl. Klubben verkar i en mycket osäker omgivning där man exponeras mot interna och externa intressenter samt konkurrenter. Klubben överträffade marknadens förväntningar 2010, men kommer man att klara av och motsvara dessa 2011? Det är ju inte omöjligt att det finns konkurrenter som gör en Helsingborg årgång 2010 och förpassar klubben flera steg nedåt i tabellen med lägre intäkter som följd.
saxat från economist.com

MFF del 4 – vilken väg styrs man ut på?

I maj 2008 vann Staebek klubbens första ligatitel och vägen till stjärnorna var därmed utstakad. Klubben hade under många år projekterat en ny arena och i januari 2009 spelades premiärmatchen på nybyggda Telenor Arena mot IFK Göteborg. I februari kom AC/DC på besök och i april uppdträdde Tina Turner på arenan under sin 50 års jubileumsturné. Stadion kostade NOK 585 miljoner att bygga och ägarskapet var splittat mellan två parter, Staebek ägde 50% och finansmannen Kjell Ulrichsen ägde den andra halvan. Det var ett högprofilbygge där den norska teleoperatören Telenor i juni 2008 tecknade ett 10 årigt namrättighetsavtal värt NOK 115 miljoner.
Jørgen Roll, direktör i Stabæk Event konstaterade stolt att det var det största sponsoravtalet i Norges historia inom kultur- och idrott.
Men sagan var för god för att vara sann. Redan i juni 2009 konstaterade man att arenan var en stor belastning för Staebek. Kostnaderna för bygget hade överskridits och fastighetesbolaget hade inte lyckats hyra ut samtliga lokaler fullt ut. Driften av arenan blev också dyrare än förväntat och Staebek stod helt plötsligt på ruinens brant.
Det blev en rekonstruktion under hösten 2009 där klubbens elitverksamhet avknoppades från koncernen Staebek Holding och tio investerare köpte loss Staebek Fotboll AS för en spottstyver för att sedan skjuta till det kapital som krävdes för att undvika en konkurs. Kjell Ulrichsen köpte Staebeks 50% i arenan och ett avtal tecknades där Staebek Holding hyr ut arenan till Staebek Fotboll AS för NOK 9 miljoner per år. Ett pris som uppenbarligen visade sig för lågt och i höstas utbröt det ett storbråk mellan de båda olika intressenterna.
Ulrichsens fastighetsbolag Staebekk Holding stod nu på ruinens brant och i december 2010 fastslog en norsk domstol att arenan var värdelös för dess kreditgivare. Så sent som i årskiftet var det fortfarande oklart huruvida Staebek skulle spela vidare på Telenor Arena eller ej. Den 7:e januari tecknades dock ett nytt avtal som innebär att Staebek även i fortsättningen kan nyttja arenan. Klubben sägers sig dock behöva NOK 20 miljoner i nyemission för att säkerställa sin verksamhet.
Telenor Arena med en anskaffingskostnad på NOK 585 miljoner förklarades värdelös i december 2010 av en domstol.

När man ser Malmö FF:s ekonomska utveckling under de första två åren på Swedbank Stadion är det svårt att inte snegla på Staebek. Även om MFF inte riktigt är där, så blir det mer och mer tydligt att man har överinvesterat i sitt arenabygge. Klubben pekar på att man fortfarande är rika med 78 miljoner i eget kapital men vi ska komma ihåg att hälften av pengarna är investerade i ett projekt vars marknadsvärde understiger dess anskaffingskostnad, med råge. Skulle klubben lyckas kvalificera sig till Champions League så köper man sig tid, och man får ett välbehövligt och stort inflöde av likvida medel och vi kommer att få läsa om klubbens ekonomiska succé. En sådan succé är dock inte någon produkt från nyttan av den nya arenan. De höga kostnaderna att bruka arenan finns likförbannat kvar likförb och det är något som har gett klubbens konkurrenter fantastiska möjligheter som man kan försöka att utnyttja.

Vad som händer om Malmö FF misslyckas i kvalen till europacuperna i sommar vågar jag däremot inte spekulera om. Den dagen, den sorgen.

MFF del 3 – positivt kassaflöde, men hur?

I sin sammanfattning av det ekonomiska året slår sig Malmö FF för bröstet gällande kassaflödet. Jag kan tycka att det är lite märkligt, förvisso stämmer det att klubben hade mer pengar i kassan 31/12-2010 än den sista december året innan, men man är inte tydlig om hur detta positiva kassaflöde har skapats.
Capex (player investments) avser sålda spelarkontrakt minus köpta spelarkontrakt.

Sedan tidigare inlägg vet vi om att klubbens EBITDA visade ett underskott på 28.8 miljoner. Kassaflödet från rörelsen har dock förstärkts tack vare en positiv förändring i rörelsekapitalet på 17.7 miljoner. Hur är detta möjligt? Denna effekt avviker mycket kraftigt från tidigare år. En möjlighet skulle kunna vara att klubben bokat undan pengar och har kostnadsfört framtida kostnader i resultaträkningen som ännu inte har utbetalats från kassan. Det ser dock inte särskilt troligt att man gjort en sådan manöver. ”Övriga upplupna kostnader” har ökat med så lite som knappa 2 miljoner jämfört med 2009 års balansräkning.

En betydligt större post är ännu inte utbetalade löner där klubben vid årskiftet var skyldiga sin personal 11.2 miljoner. Vid 2009 års slut var motsvarande skuld endast 5 miljoner. Klubben har således lånat pengar från sina anställda över årsskiftet vilket på så sätt har ”stärkt” kassan eftersom denna lönekostnad avsåg 2010 års resultat. Den största positiva effekten kommer dock från tidigare års spelarförsäljningar. December 2009 hade Malmö FF fordringar för sålda spelare till andra klubbar på 29.3 miljoner. Här har man under året fått en positiv effekt på nästan 17 miljoner från spelarförsäljningar som gjordes tidigare än 2010 och dessa fordringar har nu sjunkit till 12.7 miljoner. Det är naturligtvis positivt att klubben är mindre exponerad mot en motpartsrisk men som ni ser och förstår så kommer denna positiva effekt på kassaflödet att vara betydligt mycket mindre under 2011.
Kassaflödet från den dagliga driften har därför förstärkts kraftigt och underskottet var inte större än 11.1 miljoner. Dock fanns det fortfarande ett underskott. Knappa 7 miljoner från spelarförsäljningar samt 5 miljoner som klubben fick efter att man under 2010 sålde sitt klubbhus skapade till slut balans i kassaflödet. Och tack vare ett långfristiskt banklån på 1.5 miljoner kunde Malmö FF öka sin kassabalans från 8.4 till 9.7 miljoner. Men faktum är att skulden till spelarna på 11.2 miljoner från 2010 måste betalas under 2011. Så även om kassan har ökat sett till kronor så är det snarare mest kosmetika. Balanslikviditeten har försämrats mycket kraftigt. Och under 2011 kan klubben inte räkna med en lika positiv effekt från förändringar i rörelsekapitalet. EBITDA måste därför förbättras rejält alternativt spelare måste säljas.
Jag är därför oerhört nyfiken över hur 2011 kommer att utveckla sig. Fortsätter rörelsen att blöda så som den har gjort under 2009 och 2010 så kommer klubben att uppleva stora likviditetsproblem. Det kommer att bli intressant att se vilka åtgärder som vidtas. Kommer vi att få se nya externa finansiärer? Jag förstår att klubben ogärna vill sälja spelare under det närmaste halvåret. Avancemang till europaspelet är oerhört viktigt, kanske till och med viktigare än någon ens vågar föreställa sig.
Del 4 kommer så småningom.

MFF del 2 – ekonomistyrning inte det relevanta problemet

I del 2 hade jag tänkt diskutera kring Malmö FF resultaräkning. Som de flesta säkert redan känner till så chockade MFF marknaden när man släppte nyheten om att 2010 års resultat skulle uppgå till 30 miljoner i förlust istället för det tidigare kommunicerade 10-15 miljoner. Tyvärr har fokus efter det hamnet helt fel där man istället för hållbara affärsmodeller har diskuterat redovisningsprocesser och ekonomistyrning. En väl fungerande ekonomistyrning är naturligtvis oerhört viktigt hos ett företag. Men samtidigt är det bara ett verktyg, ett hjälpmedel med syfte att kunna fatta snabbare och mer korrekta beslut. Ett verktyg att kontrollera risker

Frågan som vi måste ställa oss om det verkligen är ekonomistyrning som är Malmö FF:s stora problem? Jag vågar säga att ekonomistyrningen är klubbens minsta problem. För vad skulle klubben ha gjort om det redan under sommaren hade uppdagats att resultatet skulle visa ett underskott på 30 miljoner? Skulle man bryta överenskomna avtal och höja hyran för arenafastighetens hyresgäster? Skulle man avyttra spelare och därmed försämra kvaliteten på den produkt som trots allt driver de i allsvenska mått höga matchdagsintäkterna?

Tittar vi på resultaträkningens utveckling över tid ser vi att EBITDA har försämrats något oerhört sedan klubben flyttade in på sin nya arena. Denna utveckling är kanske den mest oroväckande. EBITDA är ett viktigt nyckeltal då det visar hur mycket pengar rörelsen genererar. Dessa medel ska sedan täcka klubbens kapitalkostnader (avskrivningar/återinvesteringar och räntor) innan eventuella medel kan betalas ut till ägarna.

Vi har redan i det förra inlägget komstaterat att klubbens overheadkostnader har ökat drastiskt. Här ser vi även att klubben har kostat på sig att öka lönekostnaderna. En del förmodligen beroende på den ökade organisation som krävs för driften av en modern arena. Men kostnaden för att underhålla en konkurrenskraftig allsvensk trupp ökar också i takt med att konkurrenterna ökar sina intäkter. Hur ska Malmö öka sitt spelarlöneutrymme? 

Tittar vi på Malmö FF:s EBITDA så ser vi att klubben inte klarar av att på egen hand finansiera nyförvärv eller ökade återininvesteringar i nya spelarkontrakt. Man sitter därför i något av en rävsax. Man behöver behålla duktiga spelare samtidigt som löneutrymmet till att kontraktera dessa har krympt. Klubben har nu för avsikt att resa externt kapital med syfte att skriva nya kontrakt med befintliga spelare. Det är naturligtvis en produkt som är en direkt konsekvens av dålig EBITDA och det är en produkt som minskar framtida intäkter från spelarförsäljningar. Samtidigt har den ökade finansiella risken minskat klubbens tidigare förhandlingsstyrka i samband med spelarförsäljningar.

2010 års EBITDA blev förvisso något bättre än 2009 års dito. Klubben menar dessutom att det har belastats med extraordinära kostnadsposter i form av guldbonusar. Samtidigt bör vi komma ihåg att 2010 var ett år som var i det närmaste kliniskt från nyinvesteringar i nya spelarkontrakt. Under 2009 köpte klubben spelarkontakt för nästan 20 miljoner kronor i transfersummor vilket naturligtvis medförde att det vid sidan om tillkom engångsposter i form av sign on bonus som belastade 2009 års EBITDA.


Lyckas klubben inte att kraftigt öka sin omsättning inom en mycket snar framtid så kommer det att ställas enorma krav på att klubbens ungdomsverksamhet klarar av att producera talanger i samma takt som de senaste åren. Problemet är att dessa spelare är billiga i drift enbart under sitt första kontrakt. Så fort de exponeras för omvärlden ökar deras marknadsvärde som därmed korrigerar deras löneanspråk till marknadsmässiga villkor.

Malmö FF har ökat sin marknadsandel, men det har samtidigt minskat klubbens handlingsutrymme. Den ökade finansiella risken kan komma att speglas i klubbens spelarkontraktstrategier. Ett kontinuerligt deltagande i Europaspelet kan komma att kraftigt förbättra EBITDA. Ett kontinuerligt deltagande i Champions League skulle också kunna generera pengar som gör att klubben kan köpa ut Peabs och Erling Paulssons aktier för att sedan amortera skulderna. Men hur stor är sannolikheten att det ska hända? Hur många år tog det för ett marknadsledande FC Köpenhamn att komma in i Champions League? Och då har klubben trots allt i lugn och ro tävlat på en nationell marknad med en lägre konkurrens än allsvenskan. Det finns en risk att Malmö FF:s nuvarande ryggsäck trots allt är för tung vilket gör att man inte klarar av den nationella konkurrensen för att kontinuerligt kvalificera sig till Europaspel.

Ett rimligt antagande är att Malmö FF har en mycket hög intjänings-uppsida när man väl kommer in i Europaspelet. Priset att enbart spela på nationell nivå är däremot mycket högt. Och frågan är om det är en rimlig trade-off i en hård konkurrensmarknad som allsvenskan trots allt är?

De storstadskonkurrenter som snart ska in på externt ägda arenor, kan med hjälp av information om Malmö FF:s kända position och svagheter, försöka anpassa sina respektive affärsmodeller och på ett mer flexibelt sätt styra riskerna i verksamheten för att försöka finna sina egna konkurrensfördelar. Skulle Malmö FF kunna svara på en sådan attack och omstrukturera verksamheten?

Figuren nedan visar den finansiella risken i form av leverage ratio. Vi ser att denna risk har mer än trefaldigats de senaste åren. Samtidigt ska vi lägga på minnet att arenan med dess skuldsättning (till skillnad från motsvarande nyckeltal för Elfsborg) ligger utanför den egna balansräkningen. Risken från den konverteras istället till affärsrisk genom att hyran för arenan belastar EBITDA.

Förändringen i balanslikviditeten visar hur klubbens handlingsutrymme har minskat. Än mer anmärkningsvärt är det att försämringen har skett under ett år så gott som fritt från investeringar.I del 3 ska jag diskutera klubbens kassaflöde där jag är nyfiken över hur många månader klubbens pengar räcker.

MFF del 1 – Kostnaden högre än nyttan

Hade egentligen Helsingborg i pipeline men fastnade av en tillfällighet med Malmö FF:s siffror och kunde inte slita mig. I en serie av inlägg ska jag försöka att belysa den mängd av obesvarade frågor som finns, och de galaktiska utmaningarna som klubben ställs inför.

I del 1 diskuterar jag kortfattat om den belastning som Swedbank Stadion hittills har varit för klubben.

Syftet med moderniserade matchdag-faciliteter, oavsett vem som äger vad, är att kunna öka det finansiella utrymmet åt högre spelarlöner samt investeringar i spelarkontrakt. För Malmö FF har det blivit precis tvärtom. Trots att man visat en mycket fin tillväxt sett till intäkter har det kontrollerade överskottet till spelartruppen krympt betydligt. Tabellen nedanför visar en nedbrytning av klubbens intäkter och vi ser att både matchdag-intäkterna samt marknadsintäkterna har ökat dramatiskt.
Problemet är att Malmö FF har betalat ett mycket högt pris för att köpa sina nya marknadsandelar. Jag har ställt intäkterna i relation till klubbens ”övriga externa kostander” där den enskilt största posten ingår, det vill säga kostnaderna för arenan. Det gula fältet i figuren nedanför visar kostnaderna minus intäkterna. Ju lägre nyckeltal, desto mer pengar finns det över till finansieringen av spelartruppen (den produkt som förväntas kapitaliseras på arenan). 
Vi ser att ”överskottet” till spelartruppen under 2010 var 7-8 miljoner lägre än under åren på gamla hederliga Malmö Stadion. Och då ska vi komma ihåg att 2010 års souvenir försäljning var ”SM-guld-dopad”. Nedan tabell visar en nedbrytning av ”övriga externa kostnader”. Tyvärr finns det ingen nedbruten historik längre än två år tillbaka. Tidigare har klubben redovisat denna post i sin helhet utan att lämna någon redogörande not.
Vi ser att klubben betalar en hyra på 44.7 miljoner för bruket av fastigheten till det delägda fastighetsbolaget, Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB. Dessa pengar går naturligtvis i första hand till att täcka det bolagets finansieringskostnader. Det är rimligt och tro att fastighetsbolaget kommer att visa ett resultat relativt nära noll och fungerar i första hand i juridiskt syfte gentemot dess kreditgivare. Anledningen till att hyran har ökat från 23 miljoner till 44 miljoner är att Malmö FF till största del hyrde fotbollsdelen på arenan. Som jag har förstått det så blev inte de övriga lokalerna inte färdigställda förrän sommaren 2009. Vi ser att denna kostnadsökning till viss del kompenseras med en ökning av (dyra)hyresintäkter från 9 miljoner till 16 miljoner. 
Utöver det ser vi att de kostar att driva arenan, 12.7 miljoner rättare sagt. Sedan tillkommer matchkostnader i vilka utöver arrangemangskostnader för hemmamatcherna även ingår kostnader för bortamatcher. Vi ser även att klubben betalar ett pris på 24.8 miljoner för sina marknadsaktiviteter och underhåll av sponsorer. 
Det vi ser är ett exempel på en klubb som köpt sig rättigheterna till i stort sett samtliga intäkter som en arenafastighet genererar. Priset för detta ändamål har dock varit extremt högt och klubben har hittills betalat väldigt mycket för varje ny intjänad krona.
Den stora frågan är naturligtvis hur Malmö FF ska kunna öka sina intäkter? Eventsidan som klubben hoppas mycket på är en industri med låga inträdesbarriärer och för kunderna låga switching costs vilka innebär svårigheter att skapa kundlojalitet. Något som drar resurser i form av försäljning och marknadsföring samt ställer krav på ständig utveckling av befintliga konferenslokaler samt utrustning. MFF Events competive edge på denna marknad begränsas till de få dagar per år då det spelas fotboll på arenan. I övrigt är man vilken generic produkt som helst där man tävlar med flera andra specialister och mer eller mindre nischade aktörer i en bransch med låga vinstmarginaler.
Det är uppenbart att klubben måste vinna matchen om soffpotatisarna och locka dem från TV-soffan till arenan. Om man lyckas med det är en sak, men räcker det?

Elfsborg – UEFA spel, en viktig nyckel till fortsatt balans

De svenska klubbarna spottar ur sig resultaträkningar och jag hade tänkt att sammanfatta dessa allteftersom. Låt oss börja med Elfsborg där vi nu har fem års historik från tiden på Borås Arena. Tidigare års analyser av Elfsborg finns både för 2007 samt 2009.

Intäkter
Som vi ser har klubben varit mycket duktiga på att utveckla sina marknadsintäkter. Under 2010 ökade dessa med ytterligare 17% och man har sedan 2006 nästan fördubblat denna intäktskälla. Lika framgångsrik som man varit på marknadssidan, nästan lika medioker har Elfsborg vårdat sin matchdags-produkt. Under 2010 minskade intäkterna från matchdagen med mer än 20%.

Profit & Loss
För att lättare kunna finna de risker som klubben exponeras mot har jag brutit ner resultaträkningen i den allsvenska rörelsen, deltagandet i internationella cuper samt affärsområdet spelarkontrakts-försäljning. Tyvärr finns ett visst periodiseringsproblem som försvårar i samband med större spelarförsäljningar. Elfsborg återinvetsterar vinsterna från spelarförsäljningen och rekryterar ersättare där sign-on bonusen kostnadsfrös i sin helhet det första året på kontraktet. Noterbart är klubbens bruttomarginal som är ungefär 10%enheter högre än AIK Fotbolls. Något som skapar ett högre finansieringsutrymme till spelartruppen.

Vi ser att personalkostnaderna har toppat under 2007 och 2010. Båda åren genererade också höga intäkter från spelarförsäljningar. Värt att notera är att wages-to-turnover ratio under 2010 översteg diton från 2008 med 7%enheter. Klubbens lönekostnader i förhållande till intäkter ser därmed ut att ha ökat vilket kan bero på försämrad produktivitet i relation till klubbens konkurrenter. Figuren nedan visar nettoinvesteringarna i spelarkontrakt. Vi ser att Elfsborg generellt är nettoköpare av spelarkontrakt.

Cash flow

Kassaflödesanalysen visar oss hur klubben finansierar sin verksamhet. Under 2010 ser vi att nettoöverskottet från spelarkontrakt var 16 miljoner kronor. En del av dessa pengar har investerats i sign-on bonusar i samband med förvärven av Jesper Christiansen, Jon Jönsson samt Andreas Klarström vilket har försämrat resultatet från rörelsen. Vi ser en positiv effekt från förändring i rörelsekapitalet vilken framför allt har drivits av en större ökning av kortfrisiska skulder.

Vi ser även att Elfsborg har investerat 13 miljoner i materiella anläggningstillgångar, 2.8 miljoner i byggnader och mark samt 10 miljoner i inventarier. Det framgår inte av verksamhetsberättelsen av vad investeringen exakt avser men en vild gissning är att det är investeringar i ”Camp Elfsborg”. Värt att notera är även återställningen av de 4 miljoner som klubben ”dopade” sina intäkter med 2009 och som jag misstänker var ett externt kapitaltillskott till förmån för den sommarens rekrytering av Amadou Jawo från Gefle. För att kunna finansiera alla aktiviteter som Elfsborg ville göra under 2010 krävdes ett inflöde av kapital genom en ökning av klubbens långfristiga banklån med 7.7 miljoner.

Strategier och risker
En av Elfsborgs competitive edge har varit klubbens kontraktsstrategi där man har försökt att följa skolboken och lyckats med konststycket att hålla sin spelaromsättning på en relativt låg nivå. Något som man istället kapitaliserar genom starkare kassaflöden från sitt rörelseresultat samt av ett fåtal extraordinära försäljningar när talangen scoutas och bedöms vara tillräckligt mogen högre upp i näringskedjan för att motivera den höga premien som den köpande klubben får betala tack vare den konsekventa kontraktstategin.

Den låga finansiella risken som i första hand utgörs av kostnaden för bruket av Borås Arena har gett klubben utrymme att kunna ta en högre risk i sin spelarkontrakts-portfölj. Vi ser även att denna kontraktsstrategi till stor del är möjlig och bärs upp av vinster genererade från spel i europacuperna. Den allsvenska produkten skulle isolerat inte räcka till att skapa utrymme och driva den lika konsekvent.

Den stora risken är således att Elfsborgs konkurrenter presterar bättre och konkurrerar bort klubben från en europacup-plats. 2011 års spel i Europa säkerställdes för första gången på flera år inte på egna meriter utan tack vare att Helsingborg vann Svenska Cupen.

Ett rimligt antagande är att Elfsborg klarar av att missa intjäningen från spel i Europa under en säsong. Två år i rad utan denna inkomstkälla kan däremot räcka för att föra klubben in i en negativ spiral. Det internationella produkten för Elfsborg är inte helt olik den källa till intäkter som ”derby-produkten” var för Stockholmsklubbarna. Den stora skillnaden och de goda nyheterna är att Elfsborg inte är beroende av att derbyantagonisterna presterar väl. Den internationella produkten är i första hand exponerad mot klubbens egna prestationer.

Vi kan konstatera att Elfsborg ställs inför stora utmaningar hos den sportsliga organisationen i samband med att klubbens spelaromsättning ökar. Klubben har trots allt fått betala ett pris i och med att Andreas Augustsson och Johan Wiland lämnade laget. Klubben har sedan dess släppt in betydligt fler mål och målvaktskarusellen har sannolikt kostat betydligt mer än de miljoner som försäljningen av Wiland genererade.

Den finasiella risken mätt per 31/12-2010 har också ökat något. Figuren ovan visar att leverage-ratio är upp vilket visar att andelen eget kapital i relation till balansomslutningen har minskat. Balanslikviditeten är ner vilket visar att klubbens kortsiktiga betalningsförmåga hade minskat.  Vi ska komma ihåg att klubben efter årsskiftet har realiserat kontraktet med Deni Avdic. Å andra sidan har Elfsborg återigen återinvesterat en betydande del av pengarna i David Elm, Lasse Nilsson samt Andreas Augustsson.

Tabellen ovan visar Borås Arenas affärsmodell. Det av Elfsborg helägda dotterbolaget, Borås Arena AB hyr ut arenan till Borås Stad som i sin tur hyr ut den till IF Elfsborg. Klubbens hyreskostnad är förhållandevis låg i relation till de intäkter som den moderna arenan har genererat. 

Rent-seeking
I förra årets analys skrev jag vilka motiv som klubben har när man driver en minskning av antalet lag i allsvenskan. Under 2010 har vi hört klubben ta ställning mot en avreglering av 51% spärren. Mekanismen bakom det senare är att bibehållna högre inträdesbarriärer för inflöde av kapital håller nere riskerna för att nya konkurrenter ska etablera sig på marknaden. Genom att driva dessa två frågor kan klubben skapa sig konkurrensfördelar som inte beror på egna prestationer eller värdeskapande utan på juridiska avtal och kontroll över ekonomiska faktorer.

Allsvenska personalkostnader 2010

I de flesta ligor runt om i Europa finns det ett tydligt samband mellan personalkostnader och sportslig framgång. I de två högsta engelska divisionerna är sambandet 74% och i den spanska ligan 82%. Denna transparens är ett resultat av en relativt avreglerad arbetskraftsmarknad där spelarna auktionerar sina tjänster (läs talang) till högstbjudande. Klubbarna å sin sida försöker med alla till buds stående medel buda för att rekrytera/behålla bäst möjliga talang med syfte att maximera sina sportsliga prestationer. 

Sambandet i allsvenskan är inte lika starkt vilket beror på att ligan, sett till intäkter, hör till en av Europas mest jämna. En annan anledning är att vissa klubbar tenderat att sälja sina spelare illa kvickt och spelarnas tid i klubbarna under den högpresterande perioden blir väldigt kort. Lite tankar kring det finns i inlägget här.

Det finns lite empiri från svensk fotboll som jag har gjort vilket finns beskrivet i detta inlägg.

De senaste veckorna har de allsvenska klubbarna släppt sina årsredovisningar och jag hade tänkt att ta tempen på klubbarnas konkurrenskraft och förväntad förmåga att prestera sportsligt. I detta inlägg ska vi däremot se hur mycket pengar ett urval av klubbarna har lagt på personalkostnader samt avskrivningar av spelarkontrakt. Det senare säger oss hur stora investeringar respektive klubb har gjort i externa spelarförvärv.

Figuren visar ett urval av klubbar och deras redovisade personalkosstnader samt avskrivningar på spelarkontrakt för 2010. I de fall det finns angett i resultaträkningen har jag separerat för personalkostnader för den sportsliga verksamheten (spelare + tränare) och övriga anställda. I fallet Trelleborg kan vi anta att den absoluta majoriteten av kostnaderna allokeras till sport. Vad gäller Malmö FF så är personalkostnaderna för MFF Event AB (3.4m) borträknade.