Månad: februari 2020

Uppenbart orealistiskt – i superettan

Så blev den offentlig till slut, Östersunds FK Elitfotboll AB:s (ÖFK) årsredovisning. Ett katastrofresultat. Vilket var väntat med tanke på att ÖFK under 2019 gick från förhållandevis stark balansräkning, både från ett soliditet-  och likviditetsperspektiv, till att under hösten vara ytterst nära att hamna på obestånd. Det negativa kassaflödet från rörelseresultatet måste ha varit enormt för att komma dit. Och det var det också, förstås. Minus 38 miljoner kronor. Spektakulärt.

Men 2019 års resultat är däremot inte ÖFK:s största bekymmer. Inte just nu. Företag går inte i konkurs för att de redovisar stora underskott. Företag går i konkurs för att de har slut på pengar och saknar möjlighet att betala sina skulder när de förfaller och därmed hamnar på obestånd.

Frågan är alltså, kommer ÖFK att få slut på pengar?

Sammanlagt var kassaflödet naturligtvis negativt under 2019. Men det var inte mer än minus 9 miljoner kronor. Dels tack vare en nyemission på 7.6 miljoner kronor men också tack vare att man pressade ut i stort sätt allt som gick att pressa ur rörelsekapitalet som genererade ett positivt kassaflöde på 30 miljoner kronor: ÖFK minskade kund- samt övriga fordringar med 19 miljoner kronor från föregående år. Leverantörs- och övriga kortfristiga skulder ökade med 10 miljoner kronor. Tålmodiga leverantörer.

lemon

Det är något som inte kommer att upprepas under 2020, av den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med kortfristiga tillgångar och det finns en gräns för hur mycket leverantörsskulderna kan öka. Vilka leverantörer vill ge kredit till ett företag nära ruinens brant?

Per den sista december 2019 såg ut förhållandet mellan omsättningstillgångar (inklusive likvida medel) och kortfristiga skulder ut enligt nedan figur. Sedan dess har ÖFK realiserat ett spelarkontrakt (Islamovic 3.2 miljoner) och tagit upp ett långfristigt lån på 6 miljoner vilket man så småningom hoppas kunna konvertera till eget kapital. Hur som helst var det viktiga och nödvändiga pengar att få in.

ofk_likv

Situationen hade därmed troligen varit någorlunda hanterbar om bara kassaflödet från rörelseresultatet skulle vara positivt under 2020. Eller åtminstone inte vara negativt.

Det är däremot inte särskilt troligt om man tittar på förutsättningarna att öka intäkterna och minska kostnaderna.

Inklusive de nya media- och spelpengarna, borde intäkterna exklusive försäljning av spelarkontrakt kunna landa på 50 miljoner kronor för 2020. Kostnadssidan är det stora bekymret. Det måste ner. Mycket kraftigt. I första hand när det kommer till personalkostnader där ÖFK hade 55 miljoner kronor under 2019.

ÖFK menar att man ska sänka sina totala kostnader 55 miljoner kronor. Men är det realistiskt?

Jag tittade lite snabbt på Hammarby Fotboll AB:s resultaträkning från 2010. Bajen hade åkt ur allsvenskan och saknade nedflyttnings-klausuler i spelarnas kontrakt. Det var en enorm kris och man vände rimligen på varenda sten som gick att vända på för att klara av likviditeten, dagligen. Allt som allt minskade kostnadssidan med 24 miljoner kronor för helåret,  från 87 miljoner kronor till 63 miljoner där personalkostnaderna minskade med 15 miljoner kronor, från 48 miljoner till 33 miljoner kronor.

Skulle ÖFK lyckas med nedskärningar av den magnituden så kommer kostnaderna ner till ca 60 miljoner kronor, om man räknar bort avskrivningar vilka ju inte är kassaflöden.

Således ett negativt kassaflöde från rörelseresultatet på 10 miljoner kronor för 2020 vilket behöver finansieras på något sätt. Till exempel aktieemission, försäljning av spelarkontrakt eller mera lån.

Också det negativa egna kapitalet är ett problem. Det uppgår till 20 miljoner kronor. Det betyder att ÖFK:s 26 miljoner kronor i tillfångar finansieras genom 46 miljoner i skulder, varav 10 miljoner är en avsättning för skadestånd. I praktiken går det att driva ett företag med ett negativt eget kapital så länge det klarar av att betala sina räkningar. Däremot riskerar styrelsen bli personligt betalningsansvarig i händelse av konkurs. Vem vill utsätta sig för det?

Ja. Det är en mycket hög risk att ÖFK inte kan fullfölja 2020. Däremot skulle jag nog inte säga att det är uppenbart orealistiskt att det går att spela klart säsongen. Det hade det däremot varit om ÖFK hade degraderats till Superettan. Vilket hade varit konsekvensen av en indragen elitlicens. Det säger något. Om elitlicensen.

Kommer MFF tjäna pengar på restaurang och kiosker?

En av de få saker jag var nyfiken på när Malmö FF släppte sitt bokslut för 2019 var restaurang- och kioskverksamheten som MFF – efter att den alla tidigare år legat ute på entreprenad- tog hem för att driva i egen regi från och med föregående år.

Givet hur MFF brukar redovisa, där det till exempel är omöjligt att komma fram till nettoresultatet av merchandise-verksamheten, misstänkte jag att svaret vare sig skulle bli enkelt att komma fram till eller för den delen vara helt glasklart. Så det blev till att pussla ihop de ledtrådar som fanns i årsredovisningen.

Intäkter under entreprenad-regimen: Hyresintäkterna minskade från 18,0 miljoner kronor till 12,2 miljoner kronor. Enligt verksamhetsberättelsen är anledningen till försämringen att det inte längre utgår någon omsättningshyra från SSP baserad på deras försäljning.

Det rör sig med andra ord om ungefär fem miljoner kronor som MFF behöver tjäna årligen för att inte förlora pengar på att driva restaurang- och kioskverksamheten i egen regi.

I verksamhetsberättelsen skriver MFF att nettoresultatet på restaurang- och kioskområdet har varit blygsamt under 2019, till följd av initiala kostnader och att verksamheten har genomgått en inkörningsperiod. Till Sydsvenska Dagbladet säger man att restaurangverksamheten första året efter övertagande landar på nästan plus minus noll.

Frågan är, är plus minus noll resultatet efter att man inkluderar alternativkostnaden, det vill säga de uteblivna hyresintäkterna från SPP?

Jag läser vidare i årsredovisningen.

Intäkter i egen regi: Event- och konferensintäkter ökade från 0,8 miljoner kronor 2018 till 25,5 miljoner kronor 2019.  MFF skriver att det i all väsentlighet beror på övertagandet av kiosk och restaurangverksamheten. Med andra ord så omsatte restaurang och kioskerna cirka 24 miljoner kronor under 2019, det första året i egen regi.

Kostnader: Borde kunna delas upp i tre kategorier: Investeringar, personalkostnader och övriga kostnader som inkluderar kostnad sålda varor som MFF inte särredovisar.

I verksamhetsberättelsen skriver MFF att övertagandet har föranlett en rad investeringar i stadion: Restaurangen i bottenplanet döptes om till Erics och genomgick under vintern omfattande förändringar invändigt. Även i Restaurang 1910 gjordes förändringar. Serveringsytorna på supportertorget fräschades upp. Ett nytt betalningssystem köptes in till kioskerna och delar av den övriga utrusningen i kioskerna byttes ut. Dessa investeringar har rimligen aktiverats som tillgångar balansräkningen som inventarier, verktyg och installationer för att sedan skrivas av över flera års tid. Avskrivningarna av dessa ökade med lite drygt två miljoner kronor från föregående år men det inkluderar rimligen också den nya hybridgräsplan som man anlade i januari 2019.

När det gäller personal så skriver MFF i sin verksamhetsberättelse att man anställde en chef för den nya verksamheten och inom den nya avdelningen har ansvariga för restaurang, kök och kiosker anställts samt två fast anställda hovmästare. Därutöver hyrs ett stort antal personer in i samband med matcher och evenemang. Personalkostnaderna går att lokalisera i dotterbolaget MFF Event AB som bland annat driver restaurang- och kioskverksamheten. Där har lönerna plus de sociala avgifterna ökat med närmare 15 miljoner kronor, från 4.5 miljoner kronor 2018 till 19 miljoner kronor 2019. Antalet heltidsanställda har gått från 7 personer till 19 och antalet personer som under året fått ersättning från bolaget för arbetsinsatser av varierande storlek gick från 12 stycken till 482.

Övriga kostnaderhar ökat från 25,5 miljoner kronor till 44,5 miljoner kronor. Enligt verksamhetsberättelsen beror ökningen främst på kostnader hänförliga till restaurang- och kioskverksamheten.

Det ser alltså ut som att de cirka 24 miljoner kronor i intäkter från restaurang- och kioskverksamheten i sin helhet kan matchas av ökade kostnader för att driva verksamheten.

En dubbelkoll skulle kunna vara att titta på resultatet i MFF Event AB (som driver stadion) som har gått från en vinst på 1.7 miljoner kronor 2018 till en mindre förlust 2019. Här får vi ha i åtanke att driftkostnaderna för stadion har minskat under 2019 med drygt 4 miljoner kronor, från 23.5 miljoner kronor till 19.1 miljoner vilket ger en positiv effekt i resultatet. Allt annat lika motsvarar med andra ord resultatförsämringen hyres-minskningen på 5.8 miljoner kronor, hyfsat exakt till och med.

Det finns med andra ord stöd för att kunna konstatera att ett nollresultat inte inkluderar alternativkostnaden som den uteblivna hyran från SPP medför.

Stämmer denna slutsats så innebär det att Malmö FF förlorar pengar på att driva restaurang- och kioskverksamheten själva. På kort sikt.

MFF skriver också i sin verksamhetsberättelse att ett fokus-område under 2020 är att efter det första inkörningsåret förbättra det ekonomiska utfallet av driften av restaurang- och kioskverksamheten.

Det kommer man rimligen att lyckas med i takt med att man lär sig kundströmmar och beteenden, förbättring av försäljnings och serveringsprocesser, managering av lagernivåer, bemanning under matchdagar etc.

Frågan är med hur mycket? Det finns flera utmaningar. Kundströmmarna kännetecknas av väldigt korta men mycket intensiva perioder. Under en fotbollsmatch säljer man under cirka en timme före match. Sedan är det en lugn period på 45 minuter för att gå in en rusning i pausen som inte är mycket längre än en kvart. Det kräver att man är välorganiserad och att personalen är trimmad på bästa sätt.

Ett problem är hög personalomsättning. 2019 använde man sig av nästan 500 olika medarbetare. Ett annat problem är att det inte ges särskilt många tillfällen att träna och trimma ihop verksamheten på med tanke på att antalet matcher inte blir fler än 30. Det motsvarar knappt en månad för en restaurang som har öppet varje dag. På den tiden är det svårt att få till en effektiv verksamhet.

Det går i fel riktning i Örebro

ÖSK Elitfotboll AB har nyligen publicerat sin årsredovisning för 2019. ÖSK redovisade en förlust på 5.8 miljoner kronor före skatt. En försämring från 2018 då klubben redovisade ett noll(ish)resultat. Intäkterna minskade från 53 miljoner kronor 2018 till 49 miljoner samtidigt som kostnaderna ökade från 52 miljoner kronor till 54 miljoner.

Trots den redovisade förlusten blev kassaflödet för helåret inte sämre än en halvmiljon kronor, tack vare att bolaget kunde tillföra närmare 4 miljoner kronor genom en nyemission.

En oroväckande sak är att personalkostnaderna uppgick till 28 miljoner kronor vilket placerar ÖSK på en nivå med de klubbar som har lägst personalkostnader i allsvenskan. Trots de låga personalkostnaderna får ÖSK inte ihop balansen resultaträkningen.

Cirka 60 procent av ÖSK:s intäkter kommer från publik och sponsorer. Här har klubben haft en negativ utveckling under de senaste åren samtidigt som det allsvenska kollektivet har vuxit mätt i de två intäktsklasserna. Figuren här nedan visar utvecklingen.

I ÖSK Elitfotboll AB:s verksamhetsberättelse finner man följande stycke.

Arbetet under verksamhetsåret har haft fortsatt inriktning på att utveckla verksamheten i riktning att ÖSK ska bli ett stabilt allsvenskt topplag med regelbundet spel i Europa och fullsatta läktare.

Faktum är att ÖSK går i motsatt riktning.

Lite mer om ÖSK:s redovisade resultat kan ni läsa på bloggen Eyravallen.

osk_index
datakälla: fogas.se, ÖSK Elitfotboll AB ÅR