Kategori: Bokslut-2009

Elfsborg – stark balansräkning och låg risk skapar möjligheter

I februari 2008 skrev jag följande efter att Elfsborg hade presenterat sina siffror för 2007.
”Någonstans där bör klubben ha sin årsbudget förutsatt att man har en konservativ strategi. Vill man ta risk för att nå sportslig framgång skulle man kunna höja budgeten och ta förluster vissa år för att sedan balansera upp åren då extraordinära intäkterna kommer. Det förutsätter dock sportslig avkastning.

Klubbens stärkta balansräkning tillåter vissa chanstagningar. En sådan strategi har vi ju sett tidigare i allsvenskan med förödande konsekvenser. Fast man behöver ju inte göra som pioniärerna, ta i för kung och fosterland utan öka försiktigt.”

Två år har gått och vi känner igen den föreslagna strategin när vi tittar i Elfsborgs årsredovisning för 2009. Å andra sidan kan man se det som att det är den allsvenska konkurrensbalansen som pressar marginalerna. Vi ser nämligen ytterligare ett exempel på att intäkterna som allsvenskan genererar inte räcker till att täcka kostnaderna. Det krävs intäkter från spelarförsäljningar samt spel i Europa.

2008 redovisade klubben en förlust på 1.5 miljoner till totala intäkter av 89.9 miljoner Då redovisades resultat från spelarförsäljningar på 8 miljoner samt intäkter från europaspel på 3.5 miljoner (nettovinst europaspel +1.2m).

Under 2009 omsatte Elfsborg totalt 99 miljoner och vinsten på den nedersta raden blev 2 miljoner. Bakom de siffrorna döljer sig 9 miljoner i intäkter från europacupspel där den isolerade nettovinsten från denna ”produkt” redovisades som 6.5 miljoner. Resultatet från spelarförsäljningar under 2009 blev 2.8 miljoner.

Värt att notera är också att omsättningen under 2009 är ”dopad” med 4 miljoner. Klubben redovisar ett lån* som ”övrig rörelseintäkt”. Det framgår inte vad det syftar till, men jag misstänker att det är en ”värdepapperisering” av spelarförvärv under 2009 där klubben betalade 11 miljoner i transfersummor till andra klubbar. 11 miljoner som aktiverades på balansräkningens tillgångssida (immateriella tillgångar) och skrivs av linjärt över spelarens kontraktstid. Denna intäkt ”döljer” således 2009 års ökning av capex och dess påverkan på den nedersta raden. En utgift som dock klubben uppenbarligen såg som nödvändig för att möta konkurrensen i toppen av allsvenskan.

Men låt oss inte trötta ut oss med detaljer. Klubben står sig med en fortsatt stark balansräkning och med en relativt jämn resultatutveckling de senaste åren. Den låga kostnaden för att hyra Borås Arena ger samtidigt en mycket låg risk. En vad jag misstänker är väldiversifierad sponsorportfölj med många mindre sponsorer samt ingen derby-produkt som kan crasha är ytterligare faktorer som gör risken mindre jämfört med några av konkurrenterna.

Vi har observerat att Elfsborg har försökt att följa skolboken och lyckats med konststycket att hålla sin spelaromsättning på en relativt låga nivå. Något som man istället kapitaliserar genom starkare kassaflöden från sitt rörelseresultat.

Affärsmodellen hänger dock på fortsatt regelbundet deltagande i det internationella spelet. Lönsamheten skulle också pressas ytterligare ifall konkurrensen i toppen blev större än vad den idag är. Ett potentiell konkurrenshot skulle kunna vara en återkomst av ”produkten stockholmsfotbollen”. I grafiken nedanför kan vi se hur den har försvagats sedan storhetstiden i början av 2000 talet. Till viss del beroende på exponering mot en högre konkurrens från bl.a. Elfsborg som med hjälp av en hävstång från Borås Arena tog steget upp till toppen.

Ett inte helt omöjligt scenario är naturligtvis att en eller två klubbar från huvudstaden återigen seglar upp och, genom av rivalitet triggad efterfrågan, snor åt sig allsvenska marknadsandelar. Vi kan anta att det idag finns en stor outnyttjad intäktspotential i huvudstaden. Det finns naturligtvis klubbar som tjänar att den förblir så.

(Klicka på bilden för bättre upplösning)
De tre huvudstadsklubbarnas marknadsandel. 2003 genererades 37% av allsvenskans rörelseintäkter (exkl spelatransfers) i Stockholm. Nyckeltalet är korrigerat och tar hänsyn till förändringar av antalet lag (2008) och är därför jämförbart över tiden. 2009 är en prognos. Datakälla: svenskfotboll.se samt årsredovisningar från DFAB, Djurgården Marknad AB samt Djurgården Fotboll Försäljning AB.
Högra axeln visar publiksnittet från samtliga sthlm-derbyn respektive år.

Ett sätt att kunna sakta ner en möjlig återhämtningsprocess skulle kunna vara en minskning av allsvenskan till 12 lag. Eftersom både Djurgården och Hammarby befinner sig i en saneringsperiod skulle en ökad konkurrens för dessa två klubbar kunna förväntas sätta käppar i hjulet och ge det nuvarande toppskiktet en förlängd ”competitive-advantage-period” .

Det som rent konkret händer i och med en minskning till 12 lag i allsvenskan är nämligen att man, genom en större degraderingsrisk, ökar konkurrensen för klubbar som befinner sig under den absoluta toppen av ligan. Det kommer att skapa incitament för klubbar att fatta fler kortsiktiga beslut samt överinvestera i talang på grund av att det ekonomiska gapet till superettan ökar och en degradering förväntas bli än mer kostsam än vad den är idag.

Större klubbar som i samband med en omläggning befinner sig i toppen och upplever ett starkt sportsligt momentum gynnas naturligtvis. Jag vågar dock påstå att Elfsborg, tack vare en för närvarande lägre risk än övriga toppkonkurrenter, är den klubb som gynnas mest. Framför allt med tanke på att den lokala tillväxten i Borås kan antas närma sig taket och klubben på sätt kan öka sina intäkter tack vare att något färre klubbar delar på intäkterna från centrala avtal.

Klubbens ordförande Bosse Johansson började prata om ett sådant regimskifte redan för ett år sedan.
—————————————
* Villkoren för återbetalning uppges upfylla kraven för att kunna redovisas som en ansvarsförbindelse och tas därmed inte upp som en skuld på balansräkningen.

Kalmar FF – talent/equity swap och högre kostnader

Utan att grotta ner sig alltför mycket i Kalmar FF:s redovisning är det värt att notera att de löpande kostnaderna numera ser ut att överstiga de löpande intäkterna. Dessa främst avseende peronal (32m), försäljnig och material (18.8m) är större än de löpande intäkterna främst drivna från matchdag (11.8m), reklam&sponsring (14.4m) samt centrala avtal (12.3m).
Svante Samuelsson förklarar de ökade personalkostnaderna: Det är en post som ökat och där måste vi vara vaksamma framöver. Vi måste också få en ökad förståelse bland spelarna.
Men fotbollspelare är affärsmän, och deras lojaliteter förklaras därefter. Önskar Kalmar FF att kontinuerligt bita sig fast i den absoluta toppen måste personalkostnaderna rimligtvis upp ytterligare ett snäpp. För när vi pratar om ekonomsika muskler i en fotbollsklubb så betyder det förmågan att löpande avlöna spelartruppen.
Nettointäkterna från försäljningarna av Rasmus och David Elm samt Ingelsten landade på 30 miljoner och bar upp resultatet. Intäkterna från spelarförsäljningarna kan tyckas låga i relation till de förväntade och haussade ”marknadsvärdena” men klubben har, genom sina kontraktsstrategier, redan kapitaliserat ersättningen i sina tidigare bokslut i form av mindre kostnader och därmed lägre risker. Något jag skrivit om tidigare här. Man kan inte få både en låg risk och hög avkastning när vi pratar handel med spelarkontrakt.
Klubben hoppas nu att en ny arena ska öka intjäningen. 220 miljoner kronor har aktiverats på koncernens skuldsida. Ska vi jämföra caset med Elfsborg så är bygget mer än dubbelt så dyrt. Inom vilka områden förväntas man hämta hem den motsvarande ökade kostnadsmassan som den högre investeringen medför? Jag har dålig inblick. På tillgångssidan matchas skulden av arenans bokförda värde, det vill säga anskaffningskostnaden. Arenans marnadsvärde, det vill säga nuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena, är okänt och osäkert.

Helsingborg IF – högre risk inför 2010

Även Helsingborg har i dagarnac släppt sitt bokslut. Klubben är intressant eftersom man ständigt balanserar på en skör tråd där utrymmet till misstag inte är särskilt stort.

När jag för ett år sedan skrev om Helsingborgs bokslut från 2008 fanns det bland annat två frågeställningar.
– Hur skulle klubben, med tanke på kontraktsläget, klara av att finansiera 2010 års trupp.
– Skulle sportsliga motgångar med lägre intäkter som följd, med bakgrund av den svaga finansiella hälsan, tvinga fram spelarförsäljningar.

Den första frågan lyckades man rulla runt tack vare ett utökat utbud av spelare på marknaden. Vi måste dock komma ihåg att det större utbudet även når klubbens allsvenska konkurrenter. Även om de nominella beloppen i kontrakten idag upplevs som lägre så förväntas effekten på den nedersta raden förbli oförändrad.

Den andra frågan är än så länge obesvarad och har rullat vidare till framtiden.

Resultatet
Klubben kommunicerade ett sparpaket inför 2009. Vi kan även se att kostnaderna har minskat. Tyvärr har intäkterna minskat än mer. Marknadssidan backar med hela 7 miljoner, från 30m till 23m. Klubbledningen väljer den enkla vägen och skyller på lågkonjunktur. Jag köper det inte helt och hållet eftersom vi sett allsvenska klubbar som har ökat i denna intäktskälla. Ett tapp på nästan 25% är brutalt och min spontana känsla säger är det döljer sig något mer än enbart konjunktureffekter och resultatpremier bakom. Noterar även att kostnaderna för marknadsaktiviteter hade ökat från året innan. Täckningsbidraget från sponsor & marknad blev således ännu sämre än 7 miljoner.

Allt som allt minskade omsättningen exklusive spelartransfers från 72.8m till 64.3m och resultatet på den nedersta raden blev minus 6.9 miljoner.

Kassaflödet från rörelsen blev för andra året i rad minus 10 miljoner. Under 2008 vägdes detta upp med spelarförsäljningar till ett värde av 28 miljoner. Under 2009 blev det endast 7 miljoner från avyttrade spelarkontrakt. För att kompensera detta ser vi att klubben per 31/12-2009 bland annat har aktiverat 6.3 miljoner i långfristiga skulder (0 m-2008). Vi pratar om utnyttjande av en checkkredit á 3.3 miljoner samt 3 miljoner i utnyttjande av en kreditfacilitet som klubben förhandlat fram i samband med ett nytt sponsoravtal med Resurs Bank.

Klubben kommunicerar att man tog kostnader av engångskaraktär i samband med uppsägningen av Bosse Nilssons kontrakt. Efter att för tredje året i rad ha ”köpt ut” personal är jag något tveksam till att kunna kalla det för extraordinärt. Till klubbens fördel kan sägas att sign-on för Ardian Gashi kostnadsfördes i sin helhet under 2009. Rent konkret bör den ju fördelas över tre säsonger med start 2010 för ett ge en mer rättvisande bild. Samtidigt kommer ju klubben med största sannolikhet att betala ut sign-on även under 2010. Framför allt om man förväntar sig en viss spelaromsättning.

Skulder
Utöver de ovan nämnda 6.3 miljonerna kvarstår de villkorade kapitaltillskotten fördelade på 15.6 miljoner i skuld till kommunen samt 2 miljoner till bank och kreditinstitut.

Här arbetar Helsingborg, i bästa Real Madrid anda, på att avyttra en inomhushall till kommunen. Likviden från en sådan affär kan stärka soliditeten men de framtida räddningsplankorna blir samtidigt färre.

Dessutom finns det ”dolda” skulder/förpliktelser som härstammar från extern finansiering av spelare. Nya avtal som slutits med finansiären av Erik Edmans kontrakt där säkerheten för ”lånet” till det externt finansierade förvärvet uppges ligga i form av framtida spelarförsäljningar. Under sommaren, i samband med förvärvet av kontraktet med anfallaren Rafael Porcellis (3.3m), slutfördes även avtalet med den tidigare finansiären. Notan, enligt verksamhetsberättelsen, ligger på 20% från framtida realisationsvinster på åtta egna produkter som kommit fram i A-laget. Helsingborgs Dagblad har sin egna lista på vilka spelare det berör.

Förvisso aktiveras ovanstående åtaganden enbart ifall klubben gör realisationsvinster i samband med spelaraffärer men klubbens framtida vinster reduceras i samband med dessa avtal och man minskar därmed spelarförsäljningarnas bidrag till finansieringen av klubbens egna balansräkning. Det behöver inte vara något större problem ifall klubben klarar av att finansiera sin verksamhet genom rörelseresultatet (exkl spelarförsäljningar). För tillfället gör man dock inte det. Lägg därtill att de villkorade kapitaltillskotten enbart kan amorteras genom genererade vinstmedel vilka ju som sagt reduceras enligt ovan.

Fordringar
Klubben har fortfarande en fordran hos Parma i samband med transfern av McDonald Mariga. Denna är enligt verksamhetsberättelsen inte enligt plan. Finns det en risk för kreditförluster? Jag misstänker att denna fordran inte är den enda skulden på den italienska klubbens balansräkning. Och hur många fordringar har Parma utestående hos andra klubbar? Men kanske löser det sig på samma sätt som det gjorde med pengarna för Razak Omotoyossi. Och har man tur så ramlar det ytterligare in ett par miljoner från vidareförsäljnigen till Inter.

Status

Ett balansräkning ger oss en ögonblicksbild per den sista dagen under bokslutsåret. Det intressanta är att försöka ställa balansposterna i relation med varandra över en längre tidsperiod. Vi kan konstatera att klubbens finansiella status har försvagats än mer under 2009. Balanslikviditeten är oförändrad jämfört med 2008, 0.9. Här har man dock tillfört medel från krediter som klassas som långfristiga. Det påverkar soliditeten negativt som går från 18% ner till knappa 7%. Den finansiella risken har således ökat.

En klubbs ekonomi består av ytterligare nyckeltal, nyckeltal som inte syns i balansräkningen, det vill säga talang i relation till konkurrenternas dito. Här finns även en stor del av klubbens affärsrisk som kan definieras i form av den allsvenska konkurrensbalansen.

Det blir svårt att mäta förändringen vad gäller detta eftersom bedömningen blir subjektiv. För att approximera skulle vi kunna fråga spelmarknaden om vad den förväntade sig av Helsingborgs talang inför 2009 samt vad som är inprisat inför 2010 års säsong.

Ska vi försöka summera det hela så kan vi med stor säkerhet anta att klubben under 2009 har förlorat marknadsandelar i toppskiktet av ligan. Det betyder att resurserna som genereras från den egna rörelsen i relation till klubbens konkurrenter har blivit mindre. Något man försöker att kompensera genom ökad leverage. En inte helt riskfri strategi. Om utrymmet för strategiska misstag inför 2009 upplevdes som små är det inför 2010 än mindre.

För att ekvationen ska gå ihop måste klubben börja överträffa förväntningarna. Något man inte lyckades med under föregående år. Conny Karlsson är den som sitter på nyckeln till klubbens ekonomi. De löpande intäkterna måste börja öka igen, de får definitivt inte sjunka ytterligare. Det senare skulle kunna vara förödande. Det är därför förståeligt att man, med till buds alla stående medel, försöker vara med i toppen.

Klubben kommunicerar ett budgeterat driftöverskott under 2010 på 2 miljoner. Frågan är hur trovärdigt det är? Man räknade med en ekonomi i balans under 2009 och så sent som i november flaggade man för ett resultat runt noll. Resultat vs prognos säger oss att det finns en del inte helt besvarade frågetecken.

AIK Fotboll AB – positivt kassaflöde från rörelsen 2009

AIK Fotboll AB släppte idag sitt bokslut. Det blev ett förväntat negativt periodiserat resultat för 2009. Vi kan däremot konstatera att klubben gjorde ett starkt andra halvår. Analysen från det första halvåret finns här och den kan egentligen appliceras för helåret.

Kassaflödet från rörelsen under 2009 (exkl spelartransfers), justerat för poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar), blev positivt, 0.5 miljoner kronor. Det är en mycket kraftig förbättring från 2008 där man visade ett negativt kassaflöde från rörelsen på 12.5 miljoner.

Det betyder att klubben under 2009 kunde finansiera sina löpande rörelsekostnader inklusive sign-on bonusar, guldbonusar genom sina löpande intäkter från matchdag, sponsor&marknad, merchandise samt centrala avtal.

Kassaflödet naturligtvis förstärkt tack vare de sportsliga framgångarna under hösten. Vi kan se en direkt extraordinär effekt på merchandisesidan där intäkterna under det sista kvartalet ökade med 5 miljoner till 9.8m jämfört med Q4 föregående år. Täckningsbidraget från denna ökning bidrog till finansieringen av de extraordinära guldbonusarna.

Intäkterna från spelarförsäljningar under 2009 landade på blygsamma 1 miljon. Under 2010 har bolaget avyttrat kontrakten med Ivan Obolo samt Jos Hooivelt.

Klubben kommunicerar att resultateffekten från dessa försäljningar matchar den periodiserade förlusten från 2009. Det skulle i så fall innebära ca 6.5 miljoner som landar på Q1 2010. Lyckas man, utan att dra på sig signifikant högre kostnader, med att bibehålla sin topp 4 status, ser möjliheterna till åtminstonde ett nollresultat hyfsat goda ut. Det även om man inte räknar med spel i Europa.

Klubbens tidigare synder från det ekonomsikt katastrofala 2008 (här och här) bidrog till en mycket svag balansräkning med ett i det närmaste obefintligt rörelsekapital. I september finansierade sig så bolaget med hjälp av ett kortfristiskt lån på 8 miljoner till 16% ränta. Den krediten går till förfall nu och klubben förväntades presentera en långsiktig lösning. Jag hade förväntat mig en nyemission och det är möjligt att vi hade sett en sådan ifall man inte hade vunnit allsvenskan. I och med det erhöll man nämligen en option om möjlighet till att kvala till Champions League. Även om de senste 10 årens allsvenska erfarenhet säger att sannolikheten till avancemang är liten så har större under skett.

En nyemission innebär att aktieägarna antingen investerar mer pengar i bolaget eller späds ut. Från ett aktieägarperspektiv kan det därför vara mer fördelaktigt att idag finansiera sig genom skulder. 15 miljoner till finansieringskostnaden på 10% betyder en kostnad på 20 öre per aktie. En ”försäkring”för aktieägarna mot något som i höst kan visa sig vara en onödig utspädning. Min mycket snabba lekmannamässiga beräkning säger att sannolikheten för avancemang till CL på förhand inte behöver bedömas som större än 7% för att kalkylen ska gå ihop. (scrolla till botten under länken).

Nu behöver man ju naturligtvis inte ha tänkt just i dessa banor men det var den tanken som slog mig.

AIK Fotboll Q2

I samband med Q1 lämnades fler frågor än svar.
1. Hur lönekostnaderna utvecklas.
2. Kassaflödet från rörelsen under Q2 samt Q3.

Vad gäller den första frågan så kan vi konstatera att lönekostnaderna till slut har börjat minska. Under det första halvåret har klubben minskat sina lönekostnader med ca 1.5 miljoner i jämförelse med motsvarande period 2008. Dessutom har avkastningen sportslig framgång/lönekrona förbättrats avsevärt under 2009. För AIK Fotboll är det goda nyheter.

Eftersom produkten allsvenskan och produkten stockholmsfotbollen har förlorat sin stora glans har dock ration sportslig framgång vs intäkter minskat. Den monetära avkastningen (intäkter) per tabellplacering (= lönekronor enligt FAPM) är inte lika stor som den kunde ha varit. Både ”sponsring och reklam” (-0.9m) samt ”match&event” (-2.5m) är ner trots att det har spelats lika många (6av15) hemmamatcher som 2008 (även om man i år, genom derbyuppgörelsen*, får en positiv effekt under Q3).

Som vanligt kommunicerar klubben sign-on (3m) som ”engångskostnader” och att dessa förväntas att ha en positiv påverkan på resultatet nästkommande perioder. Jag vågar dock påstå att man kommer att teckna nya kontrakt även under hösten samt under det första halvåret 2010 och going-forward. Hur många och hur stora beror naturligtvis på spelaromsättning samt hur mycket den finansiella statusen tillåter. Men det faktum att klubben trots allt tecknat nya kontrakt har sänt signaler om att man inte stått på ruinens brant så som många ville få det till efter att Q1 presenterades.

Kassaflödet från rörelsen blev positiv under Q2, +1.1 miljon (-2.3m.-Q2/2008). Jag hade kanske förväntat mig lite mer och under det första halvåret har rörelsen ett negativt kassaflöde på minus 5.4 miljoner (-7m.-Q2/2008). Här krävs det med andra ord fortsatta sportsliga framgångar för att minska underskottet för helåret.

Den mycket stora blödningen som vi uppmärksammade i samband Q2-2008 har till större del hejdats och klubbens starka intäktsflöden i relation till dess allsvenska konkurrenter har underlättat sparpaketet och minskat effekterna på den sportsliga verksamheten. Så gott som samtliga allsvenska klubbar tappar spelare till utlandet men begränsas av sina löpande intäkter när de ska rekrytera ersättare. Fotbollsekonomi handlar om relativa nyckeltal före absoluta. Man ska dock definitivt inte förvänta sig något nollresultat i år.

I övrigt är det värt att notera att AIK Fotboll har minskat sina övriga externa kostnader med ca 4.7 miljoner jämfört med första halvåret 2008. Man skriver att det bland annat handlar om uppsagda konsulttjänster. Däremot ges, märkligt nog, ingen förklaring till varför posten ”övriga inköpta varor och tjänster” ökade med 3 miljoner.

Balansräkningen är mycket svag och klubben har under perioden inte kunnat amortera den räntebärande skuld på 2.8 miljoner som man tog för att finansiera sig under vintern. Soliditeten är nere på 19% vilken indikerar en hög finansiell risk som naturligtvis påverkar beslut som ska vägas gentemot affärsrisken.

Ivan Obolos vara eller icke vara har under våren varit en het potatis. Eftersom AIK befinner sig i ett mycket starkt sportsligt momentum och med tanke på Obolos betydelse skulle det bästa alternativet, från ett nyttomax-perspektiv, vara att stärka balansräkningen på annat sätt och på så sätt ta ett bosmanfall.

Ett alternativ kunde ha varit en försäljning av Daniel Öhrlund till Rosenborg. Ett annat är aktieägartillskott. Indirekt skriver klubben ganska tydligt att man hade önskat sig ha varit mer aktiv på spelar-sälj-sidan men att marknaden inte levererat någon konkret efterfrågan på klubbens spelare.

Med tanke på den svaga balansräkningen blir det svårt att säga nej till bud. Den risk-averte klubbdirektören kommer att välja säkra pengar idag före osäkra längre fram i tiden. Även om beslutet hade varit betydligt lättare att fatta med färre inspelade poäng. Men i grund och botten handlar det trots allt om finansiering av en fortsatt slagkraftig trupp post 2009. Däremot, att förlänga kontraktet med Obolo är nog i det närmaste omöjligt.

Men först och främst så krävs det ju bud för att en försäljning över huvudtaget ska komma på tal.

Nedsidan när man ska stärka balansräkningen genom spelarförsäljningar är att klubben redan sålt 33-50% av de potentiella transfersummorna för Miran Burgic, Nils-Erik Johansson, Ivan Obolo, Jorge Ortiz, Tomi Maanoja, Jos Hooiveld samt Dulee Johnson.

En brasklapp är det överklagade skattebeslutet att påföra bolaget ytterligare skatt för verksamhetsåret 2007. Det framgår inte ifall klubben bokat upp den eventuella kostnaden i resultaträkningen. Ärendet ligger hos Länsrätten.

Halvårsrapporten i sin helhet.

Eventuellt kommer den osynliga handen att leverera bonusmaterial längre fram i höst.

————————
*Biljettöverenskommelse HFAB vs AFAB.

AIK Fotboll Q1

I eftermiddags släppte AIK Fotboll sin Q1 rapport.
Intäkterna samt resultatet är sämre än motsvarande period under föregående år. Vi ska dock komma ihåg att hemmapremiären 2008 spelades redan under det första kvartalet. I år startade allsvenskan under Q2.

Så tidigt in på säsongen blir resultatet svåranalyserat. ”Match day revenues” kommer under Q2 & Q3.

Lite anmärkningsvärt och något illavarslande är dock att personalkostnaderna ökade från 13.8 miljoner Q1-08, till 14.3 miljoner Q1-09. AIK Fotboll skar ju ner rejält i spelartruppen under förra hösten och jag hade nog förväntat mig att denna kostnadspost skulle minska jämfört med Q1 föregående år.

Klubben skriver att det rör sig om ”extraordinära kostnader” i samband med sign-on/förlängningsbonus på 2 miljoner (jmfr 1msek -08).

Klubbens kontraktsituation är dock sådan att det den närmaste 12 månadersperioden mycket sannolikt kommer att krävas fler kontraktskrivningar med nya eller befintliga spelare. Gabriel Özkan tecknade t.ex ett nytt kontrakt efter Q1:s utgång.

Dock lär man i år sannolikt slippa ”avvecklingskostnader” för management som belastade resultatet under 2008.

Nyckeltal: (Q1 2008 inom parantes)
Intäkter MSEK 16.1 msek (22.3 msek)
Resultat före skatt: MSEK – 7.9 msek (-4.7 msek)

Likviditeten är givetvis fortsatt ansträngd och kassaflödet från rörelsen under det från tävlingsmatcher fria kvartalet var minus 6.4 miljoner.

Klubben har under perioden finansierat sig bland annat genom att man tagit upp en räntebärande skuld på 2.8 miljoner kronor.

I kassan per 31/3-09 fanns 3 miljoner.

Under de matchintensiva kvartalen 2008, Q2 och Q3 var kassaflödet från rörelsen negativt, ca – 1 miljon. I år är det av största vikt att detta nyckeltal förbättras.

Noterbart för alla transferfantaster är att försäljningen av Daniel Mendez till Kalmar FF gav 605k i positivt kassaflöde.
AIK betalade under Q1-09 1.4 miljoner i transfersummor för sina nyförvärv.

Rapporten i sin helhet här

AIK Fotboll AB, personalkostnader i tkr. Utveckling 2003 – 2008
klicka på bilden för bättre upplösning