Eget kapital – ett trubbigt nyckeltal i fotbollsverige

Det var ett tag sedan jag uppdaterade bloggen men nu dök det upp ett bra tillfälle tycker jag: Under sommaren har jag ofta stött på argument om att allsvenska klubbar som har sålt spelarkontrakt för stora summor pengar mer eller mindre kan spendera allt på transfermarknaden. Det egna kapitalet likställs inte heller sällan med kassan.

Därför tänkte jag belysa just denna fråga. Är det egna kapitalet detsamma som kassan? Vad är det för skillnad mellan en resultaträkning och ett kassaflöde? Och hur mycket kan man egentligen spendera på ett nyförvärv?

Jag har använt mig av Djurgården i mitt exempel på grund av att jag tycker att de senaste årens finansiella utveckling belyser frågeställningen förhållandevis väl.

Jag har avgränsat mig till Djurgården Elitfotboll AB:s koncernredovisning. Djurgården Elitfotboll AB bedriver den idrottsliga verksamheten hänförliga till Djurgårdens IF Fotbollförenings elitlag samt förvaltar och brukar, genom dotterföretaget Djurgårdens Fotboll Försäljning AB, de kommersiella rättigheterna knutna till Djurgårdens IF Fotbollsförening. Djurgårdens IF Fotbollsförening å sin sida har hand om frågor som rör medlemmar, ungdomsverksamhet, Damfotboll, hållbarhetsfrågor och spontanidrott.

Djurgården har efter flera lyckade spelaraffärer fått se sitt egna kapital växa ordentligt. Det egna kapitalet i Djurgården Elitfotboll AB som driver herrarnas elitverksamhet uppgick vid det senaste bokslutet till 32 miljoner kronor.

Resultat

Djurgården Elitfotboll AB har haft en positiv utveckling i sin resultaträkning. Klubben har också tack vare flera framgångsrika spelaraffärer kunnat öka sina kostnader för spelartruppen. Något som syns tydligt under 2016 och 2017 där personalkostnaderna ökade med 20 procent båda åren. Också avskrivningar på spelarkontrakt har ökat under de två senaste åren.  2016 redovisade Djurgården Elitfotboll AB ett stort positivt resultat (36mkr) gav klubben en välbehövlig positiv injektion på dess egna kapital.

RR

Periodiseringar spelartruppen

Djurgården har sedan 2016 – likt Malmö FF – valt att periodisera kostnaderna för sign-on. De flesta allsvenska klubbar kostnadsför sign-on i sin helhet det år som sign-on betalas till spelaren vilket också är en rekommendation från SvFF. Djurgården periodiserar kostnaden för sign-on över kontraktstiden. Den årliga kostnaden går över resultaträkningen (personalkostnader) och kontraktslängdens resterande kostnad bokas på balansräkningen som förutbetald kostnad.

Utöver de periodiserade kostnaderna för sign-on aktiverar också Djurgården anskaffningskostnader för förvärvade spelarkontrakt från andra klubbar. Detta är något som majoriteten av de allsvenska klubbarna gör.

Anskaffningskostnaden bokas som en immateriell tillgång på klubbens balansräkning och skrivs av linjärt varje år under kontraktets hela längd. Figuren nedanför visar hur mycket Djurgården Elitfotbolls balansräkning har vuxit genom 1) förändrad redovisning gällande periodisering av sign-on samt 2) ökade investeringar i förvärv av spelarkontrakt

periodiserat.

Viktigt och veta är att de här dryga 20 miljonerna kronor kommer att flyttas över från balansräkningen till resultaträkningen under de närmast kommande åren. Även om dessa tillgångar redan är betalda och inte kommer att orsaka utbetalningar från kassan så kommer de ha en påverkan på resultatet och därmed också det egna kapitalet.

Eget kapital

Som sagt så finns det de som förväxlar eget kapital med kassa. Det är inte samma sak.

En balansräkning består av två sidor. Tillgångar på den ena sidan. Dessa finansieras genom den andra sidan: skulder samt eget kapital. Det heter balansräkning eftersom båda sidorna är lika stora. Ett företag kan ha hela sitt egna kapital bundet i tillgångar som inte nödvändigtvis är likvida.

Djurgården Elitfotboll AB har inga långa räntebärande skulder vilket gör det enklare att relatera det egna kapitalet till tillgångarna. Det egna kapitalet är strukturerat enligt nedan tabell. Rörelsekapitalet består av omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

assets

Kassaflöden

Resultaträkningen visar det periodiserade resultatet under ett specifikt år vilket inte får förväxlas med hur pengarna har gått ut och in från kassan under respektive år.

Trots att Djurgården Elitfotboll AB redovisade 36 miljoner kronor i vinst under 2016 så var det årets kassaflöde negativt (-7.7mkr) och 2017 hade bolaget – trots ett negativt periodiserat resultat samt utbetalning av utdelning på närmare 3 miljoner kronor – ett positivt kassaflöde på nästan 3 miljoner kronor.

cashflow

Det som är tydligt i kassaflödesanalysen för 2016 är de förhållandevis stora förändringarna i rörelsekapitalet. Relationen mellan omsättningstillgångarna och de kortfristiga skulderna förändras hela tiden – dels från år till år, men också under årets lopp. En årsredovisning visar t.ex. förändringen från den första januari till den sista december och en kvartalsrapport från första dagen i kvartalet till den sista.

Under 2016 hade Djurgården Elitfotboll en stor negativ förändring i sitt rörelsekapital. Det berodde framför allt på att klubben periodiserade sign-on kostnaderna (blå markering). Sign-on kostnaderna betalades ut i sin helhet under året, men bonusarna periodiserades över kontraktslängden i resultaträkningen. Man förvärvade också kontrakt från andra klubbar (investering). Vi såg också en minskning av kortfristiga skulder (grön markering). Dessutom var en betydande del av 2016 års intäkter betald redan under 2015 (orange markering).

2017 års positiva kassaflöde drivs till stora delar av ett tidigt säsongskortsläpp för 2018 (grå markering). Vi ser också att varulagret minskade till 0. Anledningen till det är att Djurgården Fotboll har gått ihop med Djurgården Hockey och bildat ett bolag som driver klubbens merch-försäljning. Lagret har därmed flyttat över dit vilket gav en positiv förändring i rörelsekapitalet.

workingcapjpg

Det denna analys inte visar är hur betalningarna har gått från månad till månad eller om det någon gång under året kan ha funnits ett finansieringsbehov.

Ett företag kan förbättra sitt kassaflöde bland annat genom bättre marginaler (förbättrad Ebitda). Man kan också ta betalt för varor och tjänster tidigare och ta längre tid på sig att betala sina leverantörer. Kanske går det också att realisera sina tillgångar. Inom fotbollen handlar det i första hand om försäljnnig av spelarkontrakt.

Under årens lopp har vi kunnat läsa flera artiklar om att klubbar i allsvenskan och superettan är – eller till och med har satt i system med att vara – sena med sina leverantörsbetalningar. Det beror till stor del på en dålig Ebitda. Klubbarna använder helt enkelt sina leverantörer som en finansieringskälla.

Drivkrafterna bakom Ebitda

Fotbollsklubbar generellt är nytto-maximerande. Det betyder att sportslig framgång prioriteras före avkastning på kapital. Det vi också kan konstatera är att klubbarna är intäkts-maximerande. Högre intäkter ger klubbarna större utrymme att avlöna bättre spelare.

I kassaflödesanalysen kunde vi se att Ebitda spelar en viktig roll. Ebitda är alltså rörelseresultat före av- och nedskrivningar, finansnetto och skatt.

Bättre spelare tenderar att öka en fotbollsklubbs kostnader i form av stigande personalkostnader. Om klubben samtidigt inte lyckas öka sina löpande intäkter så kommer Ebitda att minska och därmed försämra kassaflödet.

Figuren nedanför visar utvecklingen av Djurgårdens intäkter från publik, sponsorer, media och övrigt under den senaste tioårsperioden . Den visar också ration mellan personalkostnaderna och intäkterna. Jag har också adderat kassaflödena från försäljning av spelarkontrakt samt externa kapitaltillskott vilka behövdes under ett antal år för att säkerställa bolagets kassaflöden.

wagestoturnover

I och med flytten från Stockholms Stadion har publikintäkterna ökat men också planat ut nu. Sponsorintäkterna upplever en moderat tillväxttakt.

Vidare syns att ration personalkostnader till intäkter (exklusive försäljning spelarkontrakt) steg kraftigt under 2017. Detta återspeglades i 2017 års Ebitda som landade på minus 30 miljoner kronor.

De periodiserade sign-on kostnaderna kommer rimligen att hålla personalkostnaderna på en förhållandevis jämn nivå de närmast kommande åren då de flyttas över från balansräkningen till resultaträkningen. Det är därför långt ifrån ett orimligt antagande att ration personalkostnader till intäkter (exklusive försäljning spelarkontrakt) förblir på en hög nivå fram till 2020 då de allsvenska klubbarna får se sina intäkter från media och övriga centrala avtal att fördubblas. Fram till dess förväntas de förhållandevis höga personalkostnaderna att pressa Ebitda till svaga nivåer.

Det förhållandevis stora egna kapitalet till trots behöver Djurgården vara noggranna med att balansera riskerna. Rekrytering av nya fotbollspelare skapar nya kostnader som löper över flera säsonger och som pressar framtida Ebitda.

Även om det egna kapitalet är högre än vad det är hos flera konkurrenter så är det långt ifrån säkert att kapaciteten till att rekrytera nya spelare också är det. En inte helt obetydlig flaskhals är storleken på de löpande intäkterna från publik, sponsorer samt media.

Jag skulle säga att dessa inkomstkällor ligger i grunden för den ekonomiska värderingen av ett nyförvärv. Balansräkningens utformning å sin sida ligger i grund för finansieringen. En klubb kan således stå inför dilemmat att man har scoutat ett förvärv som man klarar av att finansiera men där värderingen inte lirar med kostnaden för förvärvet. Och vice versa, att värderingen motsvarar kostnaden men där det i slutändan saknas det finansiering för att kunna lösa en transfer.

Det gäller naturligtvis samtliga klubbar.

Premier League & Amazon

En av veckans större nyheter inom fotbollen var att Amazon förvärvade ett av de sex TV rättighets paket vilka Premier League hade auktionerat ut som ger rättighet att kunna sända utvalda PL matcher i Storbritannien.

När Premier League startade auktionsförfarandet så fanns det många som trodde att Amazon skulle vara mer aggressivt  och utmana Sky samt British Telecom om de stora paketen vilket skulle driva upp priset på sändningsrättigheterna.

Så blev inte fallet. Premier Leagues intäkter för de inhemska rättigheterna minskar med cirka 10% och Amazon plockade istället upp ett mindre paket som ger 20 matcher per säsong mellan åren 2019 och 2022. I paketet ingår bland annat samtliga 10 matcher på annandag jul. Priset för dessa rättigheter har inte avslöjats från officiellt håll men tros ligga på GBP 100 miljoner.

För de brittiska TV tittare som vill kunna se samtliga matcher som visas i TV innebär det att man behöver skaffa ytterligare ett abonnemang – Amazon Prime. Det kostar en penny mindre än GBP 8 per månad, eller knappa GBP 80 om man tecknar på årsbasis. Amazon har sagt att priset kommer att förbli oförändrat.

Frågorna är flera, hur ska de räkna hem affären?  Och kommer Amazon att vara mer aggressiva i framtiden och fronta de stora mediedrakarna?

En som faktiskt har värderat Amazon Prime är professor Aswath Damodaran som inom corporate finance universumet har ungefär samma status som professor Stefan Szymanski har inom sportekonomi. På Damodarans blogg Musings on Markets kan man läsa om rationalen bakom Amazon Prime och hur varje befintlig Amazon Prime abonnent värderades till $486 (nuvärdet av förväntad framtida vinst per abonnent).

Det som är värdedrivande är inte abonnemangsavgiften i sig utan faktumet att varje Prime abonnent årligen spenderar $1300 i inköp på Amazon vilket kan jämföras med en vanlig kund som spenderar $700. (Prime abonnentens stora nytta är en snabb och fri frakt, vilket också är Amazons största rörelsekostnad)

Amazon har i dagsläget cirka 100 miljoner Prime abonnenter, merparten finns i USA där 60 procent av hushållen har ett abonnemang. I Storbritannien har knappt 20% av hushållen ett Amazon Prime abonnemang. Trots det är Amazon redan nu – trots avsaknad av fysiska butiker – det femte största företaget inom detaljhandel och man har en tredjedel av marknaden för näthandel vilken i Storbritannien står för närmare en fjärdedel av den totala detaljhandeln (mat exkluderat).

Det Amazon har gjort är att ha skaffat sig ett för Britterna attraktivt innehåll i sin brittiska Amazon Prime-låda, rimligen med syfte att rekrytera nya abonnenter vars största bidag till Amazon genereras genom fler inköp via företaget. Skulle Premier League generera en fördubbling av antalet brittiska hushåll som abonnerar på Amazon Prime så skulle i så fall rekryteringskostnaden per abonnemang landa på 20 pund vilket motsvarar $27. Detta kan sättas i relation till Damodarans värdering på $486 per abonnemang.

Med det sagt är det inte orimligt att Amazons inträde på den brittiska marknaden för premium sporträttigheter snarare ger ett större avtryck på den inhemska marknaden för detaljhandel än vad den gör på mediemarknaden.

Allt svårare för Elfsborg att nå balans i sitt styrkort

Elfsborg har presterat svaga resultat i årets allsvenska och den negativa trend som föreningen befinner sig i sedan en tid tillbaka ser ut att fortsätta, åtminstone fram till sommaruppehållet. Jag undrar om inte föreningen skulle behöva se över sin verksamhet, i sin helhet. Publiken minskar, sponsorintäkterna var 2017 nere på 2010 års nivåer.

I sin verksamhetsberättelse skriver IF Elfsborg att man sedan 2006 följer verksamheten med ett s k balanserat styrkort där föreningen har målsatt fyra parametrar enligt nedan. Syftet är att få en helhetsbild av hur föreningen går/mår och idén är att det är viktigt att över tid ha en bra balans, särskilt i en så pass volatil värld som sportvärlden.
De fyra målsättningarna handlar om sportsligt resultat (medalj = topp fyra i Allsvenskan), marknadsintäkter (budgeteras inför varje år), positivt resultat ”på sista raden” i resultaträkningen samt konsolideringsgrad lägst 50% (andelen eget kapital i relation till personalkostnaderna). 

IFElfsborg2
Måluppfyllelse på Elfsborgs balanserade styrkort 2009-2017. Datakälla: IF Elfsborg ÅR 2009-2017

Ett annat mål som Elfsborg satte upp var att över tid ha balans vad det gäller köp och försäljning av spelare. Även detta började föreningen att jobba med 2006 och det är tydligt att denna strategi har följts med råge. 2017 sålde Elfsborg spelarkontrakt för 19 miljoner kronor och hade avskrivningar på förvärvade spelarkontrakt på 7,2 miljoner. Ett positivt investeringsnetto på närmare 12 miljoner kronor. Mellan åren 2006-2017 har IF Elfsborg ett ackumulerat positivt investeringsnetto på ca: 86 miljoner, 7 miljoner kronor i genomsnitt per år.

Årets svaga sportsliga resultat pekar på att spelarna inte är tillräckligt bra. I bästa fall får föreningen inte ut spelarnas verkliga potential i matcherna. Erfarenheten från allsvenskan säger att det finns ett positivt samband mellan tabellplaceringar och storleken på försäljningen av spelarkontrakt. Det förefaller logiskt: Bättre spelare vinner fler poäng och bättre spelare blir mer attraktiva för bättre klubbar som betalar bättre pengar. Det ger bättre möjligheter att bibehålla kvaliteten på spelartruppen.

Mellan åren 2006 till 2015 tjänade Elfsborg närmare 70 miljoner kronor netto tack vare regelbundet spel i Europacuperna, 7 miljoner kronor i genomsnitt per år. Efter att pengakranen från Europacuperna har strypts åt av de allsvenska konkurrenterna vore det mindre bra för föreningen om också inkomsterna från försäljning av spelarkontrakt började att minska.

Givet dessa förutsättningar upplever jag att det balanserade styrkortet håller på att bli allt svårare att uppnå ens till hälften av parametrarna, om nu föreningen inte lyckas uppgradera kvaliteten i sin verksamhet som helhet.

Hur mycket tjänade ÖFK på europaspelet?

2017 var ett för Östersund FK mycket framgångsrikt år. Vinnare av svenska cupen och avancemang till sextondelsfinal i Europa League. Men hur mycket pengar tjänade ÖFK på europaäventyret? Och hur mycket pengar tillkommer under 2018?

Följande vet vi, enligt vad klubben har uppgivit i sitt bokslut:

öfkeuroa

ÖFK har i resultaträkningen redovisat en intäkt från Uefa på 57.4 miljoner kronor. I balansräkningen hade 30.5 miljoner kronor betalats ut från Uefa under 2017 och därmed redan hamnat i kassan. 26.9 miljoner kronor hade per den 31 december 2017 ännu inte kommit och därmed har bokförts som en upplupen intäkt, en fordran på Uefa.

Tack vare att Uefa redan i slutet av sommaren lämnade information om hur mycket i fasta premier som man betalar ut under den nuvarande säsongens turnering så går det att få lite fler ledtråddar. Totalt delar Uefa ut €240 miljoner i fasta premier. Utöver det delar man ut €160 miljoner i rörliga premier från den så kallade market-pool vilka distribueras proportionerligt med storleken på respektive klubbs nations andel av Uefas TV intäkter (Engelska klubbar får dela på störst andel av market-pool, osv)

Givet Uefas prislista för de fasta premierna och det rimliga antagandet om att premierna för sextondelsfinalen inte finns redovisade i 2017 års bokslut i och med att matchen spelades under 2018, skulle det ge följande schema:

ÖFKpremier

Utöver premierna från Uefa så tjänade ÖFK pengar på sålda biljetter till hemmamatcherna. Enligt klubbens verksamhetsberättelse så kom 13.7 miljoner kronor av de totala 25.8 miljoner kronor i matchintäkter från matcherna i Europaspelet. 335 kronor per åskådare, i europaspelet.

Totalt gav ÖFK:s europaäventyr med andra ord närmare 71 miljoner kronor i intäkter under 2017 (57.1mkr plus 13.7mkr) . Men hur mycket nettopengar blev det?

I Olof Lundhs podcast berättade ÖFK:s ordförande Daniel Kindberg att spelarna hade lyckats förhandla till sig 25 procent i bonus av nettointäkterna från Europaspelet*.  Enligt ÖFK:s ekonomiansverige Martin Johansson rör det sig, inklusive matchen mot Arsenal, om cirka 10 miljoner kronor till spelare och ledare**.

Detta borde rimligen innebära att klubbens kostnader för europaäventyret under 2017 landade på cirka 30 miljoner kronor exklusive spelar-bonusar (men rimligen inklusive de sociala avgifterna för de nämnda spelarbonusarna, 3-4 miljoner kronor). Det låter som mycket. När Elfsborg spelade i gruppspelet av Europa League under 2013 så landade klubbens övriga externa kostnader kopplade till deltagande i europaspelet på 8 miljoner kronor, enligt Elfsborgs årsredovisning. Det var mindre än en fjärdedel av intäkterna från Europaspelet. Vad har kostat så mycket mer i Östersund?

Klubbens nettovinst från Europaspelet under 2017 borde således ha landat på 30 miljoner kronor, efter att spelarna har fått sitt. Hur mycket mer kommer det under 2018?

Utöver de kända premierna för sextondelsfinalen tillkommer publikintäkterna. Givet att snittintäkten per åskådare ökade till 390 kronor så skulle dessa landa på 3 miljoner kronor.

Det svåra är att beräkna den rörliga ersättningen från market-pool. ÖFK har enligt min uträkning redan bokfört ca 11 miljoner kronor. Det som återstår är slutavräkningen som kommer i sommar, efter att Europa League är färdigspelad.

Jag har tittat på Malmö FF redovisning 2014 till 2016. I bokslutet för 2016 redovisade man 21 miljoner kronor i premier från Uefa vilket rimligen avser slutbetalningen för Champions League market-pool från säsongen 2014-15. Enligt Uefas slutgiltiga distributionsredovisning fick MFF totalt €4.9 miljoner från market-pool.  Cirka 60% av market-pool bokfördes med andra ord under 2015 och 40% kom i slutavräkningen. I 2013-14 års Champions League redovisade MFF cirka 70% av market-pool intäkterna under 2014 och 30% som kom i slutavräkningen hamnade i 2015 års bokslut.

Baserat på denna logik borde ÖFK räkna med upp till 10 miljoner kronor i slutavräkningen från market-pool. Tillsammans med 3 miljoner i publikintäkter, 5 miljoner kronor för sextondelen och cirka 1 miljon kronor i valutavinst på de upplupna intäkterna (givet att den svaga kronar står sig), rör det sig om närmare 20 miljoner kronor i intäkter, brutto, som kommer att landa på 2018 års bokslut. Rimligen ska spelarna ha 25 procent också på det här, efter att kostnaderna har räknats av.

————————————————————————

** https://www.fotbollskanalen.se/lundhs-podcast/tv-ostersund-ger-spelarna-miljonbonus-for-europa-succen-hittade-en-svag-punkt/

*** http://www.fotbolldirekt.se/2018/03/07/just-nu-pa-fd-ofks-vinst-vaxer-avslojar-nya-siffrorna/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 

Allsvenskan – jämnare än vad den i verkligheten är.

Kommer ni ihåg hur vi för inte så särskilt många år sedan pratade om att allsvenskan hade haft åtta olika mästare under den senaste tioårsperioden?

– Det känns som att allsvenskan bara blir jämnare för varje år, ungefär så sade Markus Rosenberg på den allsvenska upptaktsträffen för lite drygt en vecka sedan. Jag har hört flera säga likadant.

Statistiken säger det motsatta. Om någon av storfavoriterna Malmö FF eller AIK vinner allsvenskan den kommande säsongen så är antalet olika mästare under en löpande tioårsperiod nere på fem. Den lägsta siffran sedan 1999. Också bland de övriga topplaceringarna har färre klubbar utmärkt sig. Under de tio säsongerna åren 2000-2009 hade de fyra mest framgångsrika lagen lagt beslag på de 21 av de 40 stycken topp 4 placeringar. Övriga lag i allsvenskan kunde på så sätt i genomsnitt vinna hälften av de fyra första platserna. Under 10-talet tog det inte mer än sju år för de fyra mest framgångsrika lagen att nå 21 stycken topp 4 placeringar. Det betyder att bara var fjärde placering gjordes tillgänglig för det resterande kollektivet.

Även bottenlagen har haft det svårare i konkurrensen. Under 10-talet har den tydliga trenden varit att de två sämst placerade lagen i allsvenskan har lyckats vinna en mindre andel poäng av de som har delats ut.

Nationalekonomerna brukar använda den så kallade Gini-koefficienten för att mäta ojämlikhet i distributionen av inkomsterna i olika länder, bland annat.

Mätt i Gini-koefficienten har distributionen av poäng – baserat på tre års glidande medeltal – blivit 20 procent mer ojämlik sedan 2008: Färre lag har under de senaste åren vunnit fler av de vunna poängen.

Det hänger ihop med ekonomin. Enligt samma nyckeltal har distributionen av personalkostnader i allsvenskan under 10-talet blivit 70 procent mer ojämlik: Färre lag har under de senaste åren betalat mer i lön till sina anställda, däribland spelare. Mer lön lockar rimligen bättre spelare, vilka vinner fler poäng. Förstås.

Den mer ojämlika fördelningen av personalkostnaderna hänger ihop med att den allsvenska intäktstillväxten har varit ojämlik. Exklusive försäljning av spelarkontrakt har ojämlikheten i fördelningen av intäkterna ökat med 40 procent och lägger man på försäljning av spelarkontrakt så ökar ojämlikheten ytterligare med cirka 10 procentenheter. Utöver det har det kommit in premier från Champions League i storleksordningen 400 miljoner kronor vilka har vunnits av ett och samma lag.

Allsvenskan blir precis som de flesta andra ligorna i Europa mer ojämlik men man kan mycket enkelt konstatera att den upplevda tävlingsbalansen i allsvenskan inte riktigt stämmer överens med förändringen i den statistiskt uppmätta.

Under många år har sportekonomer forskat kring den så kallade hypotesen om osäkerheten i resultatet (The uncertainty-of-outcome hypothesis). Hypotesen lyder att en ökad ovisshet – det vill säga en starkare tävlingsbalans – ska leda till ökad publiktillströmning samt högre TV-tittarsiffror och vice versa.

Decennier av datainsamling och forskning har dock inte givit några enhetliga svar om hypotesen verkligen håller. Kanske beror det på att man inte har lyckats finna hur tävlingsbalans egentligen ska definieras i form av statistiska nyckeltal.

För sex år sedan bemötte ekonomerna Tim Pawlowski och Oliver Budzinski problemet med en annan metod. Med hjälp av enkäter i samband med fotbollsmatcher i tre olika ligor frågade man åskådarna hur de upplevde tävlingsbalansen i sin respektive liga. Den upplevda tävlingsbalansen definierades som subjektiv tävlingsbalans. Det visade sig att den subjektiva tävlingsbalansen skilde sig från den objektiva, alltså den som man kunde mäta statistiskt. Till exempel upplevde danskarna sin liga som sämre balanserad än hur tyskarna upplevde Bundesliga, trots att den tyska ligan rent statistiskt med råga var sämre balanserad än vad den danska ligan var. Förklaringen tror sig forskarna var att Bundesligas svaga objektiva tävlingsbalans är etablerad under en lång tid och därmed upplevdes som normal medan danskarna hade upplevt ett skifte där man gick från en förhållandevis stark objektiv tävlingsbalans till en svagare.

Rimligen har försvagningen av den objektiva tävlingsbalansen i allsvenskan inte riktigt landat hos ligans intressenter. Åtminstone inte ännu. Det finns en deskripens mellan den objektiva och den subjektiva tävlingsbalansen. Det kan bero på olika faktorer, till exempel vilken bild spelare, ledare eller media förmedlar. Den subjektiva tävlingsbalansen drivs rimligen av förväntningar snarare än det som har varit.

Frågan uppstår vad som skulle kunna utlösa en förändring i den subjektiva tävlingsbalansen? Ett ökat fokus på att nå vissa finansiella nyckeltal skulle mycket väl kunna ta uppmärksamhet från det sportsliga. Så var försiktig med eventuella kollektiva regleringar av finanserna.

Glad Allsvenska!

Merchandise

Tanken var att göra en jämförelse mellan de allsvenska klubbarnas merchandise-försäljning. Jag insåg ganska snabbt att det var en uppgift som var svår att genomföra. I de cirka tio årsredovisningarna som jag har kommit över, har klubbarna varit mycket snåla med information om sina respektive merchandise-verksamheter och jag kom egentligen inte särskilt längre än nedan tabell som visar bruttointäkterna för klubbarna förutom Hammarby som har sålt licensen till Intersport som driver Bajens merchandise-verksamhet.

merch_allsv

Detta blogginlägg kom istället att handla om varför jag tror att fotbollsklubbar generellt inte arbetar mer aktivt inom merchandise, eller detaljhandel. Till min hjälp har jag använt mig av AIK som driver sin merchandise-verksamhet i ett separat aktiebolag vilket underlättade datainsamlingen, samt andra jämförelsebolag där informationen har varit tillgänglig online.

När man läser AIK Merchandise AB:s årsredovisning för 2016 och tittar på balansräkningen, under eget kapital, raden ”balanserad vinst”: Där finns information om att bolaget – sedan det registrerades år 1999 – hade gått med totalt 56 000 kronor i vinst. 2017 redovisade man en förlust på 2.6 miljoner kronor och moderbolaget AIK Fotboll AB fick tillföra ett koncernbidrag på 3 miljoner kronor för att återställa det egna kapitalet.

En närmare titt på nyckeltalen under 10-talet så ser vi att bruttomarginalen generellt ligger på cirka 40 %. Två år sticker ut och det är 2013, där bruttomarinalen pressas ner mot 30 %. 2013 flyttade AIK sin merch-verksamhet från Råsunda till Arenastaden. 2017 var det sista året med Adidas som sponsor. Den kraftigt försämrade bruttomarginalen kan härledas till prissänkningar med syfte att tömma lagret inför respektive händelse. Lönsamheten är mycket svag. Räknar man bort de extraordinärt dåliga åren 2013 och 2017 så har AIK Merchandise en genomsnittlig vinstmarginal på 1.5 % hittills under 10 talet.

aikmerch
Försäljning, exklusive sälj till koncernföretag, bruttomarginal samt vinst före skatt. AIK Fotboll Merchandise AB under perioden 2010-2017. Bruttomarginal: försäljning minus kostnad sålda varor dividerat med försäljning.

Ett problem som fotbollsklubbar generellt brottas med är att detaljhandel inte är deras kärnverksamhet vilket rimligen innebär att de inte är särskilt duktiga på det. Det återspeglas ganska väl när man analyserar lager och dess omsättningshastighet. Förutom AIK har jag tittat på Bröndby i Danmark samt Borussia Dortmund i Tyskland hos vilka det fanns bra data tillgänglig respektive årsredovisningar. Jag har också inkluderat ett medelmåttigt detaljhandelsföretag (RNB) samt Manchester United Merchandise Inc, som ägdes och drevs av Nike under perioden som företaget hade ett kommersiellt samarbete med Manchester United (2002-2015). Nike managerade detaljhandelsverksamheten åt den engelska klubben.

Vi kan se att framför allt AIK och Bröndby sticker ut med en lageromsättningshastighet som varierar mycket från år till år och som generellt är förhållandevis långsam.

dgrlager
Genomsnittligt antal dagar i lager. Ett urval av företag.

Dålig lagerhantering är dålig för lönsamheten och binder kapital. En dålig lagerhantering i kombination med ett negativt resultat blir dessutom mycket kapitalkrävande. Jag har i nedan vattenfallsdiagram illustrerat hur AIK Fotboll Merchandise AB har finansierats mellan åren 2012 och 2017. Bolaget har lånat kapital på sitt moderbolags (AIK Fotboll AB) balansräkning. Det går tydligt att se hur merchandise-verksamheten har tärt på AIK:s rörelsekapital där man under det första kvartalet 2015 belastade moderbolagets (AIK Fotboll AB) balansräkning med närmare 12 miljoner kronor.

aikcashflow
Figuren visar balanser samt kvartalsvis förändring av kortsiktiga fordringar på dotterföretaget AIK Fotboll Merchandise AB till moderbolaget AIK Fotboll AB under perioden 2012-01-01 till 2017-12-31.

En långsam lageromsättningshastighet begränsar också verksamhetens förmåga att växa utan att tillföra nytt kapital. Givet att man har 30 dagars kredit hos underleverantörerna, och en vinstmarginal på 5 % klarar man att – med en lageromsättning på 300 dagar – växa med cirka 10 % på årsbasis. Med en lageromsättning på 200 dagar – allt annat lika – så kan man växa 15 % och vid en hastighet på 100 dagar klarar man av en självfinansierad tillväxt på 35 %. Låt mig försöka förklara.

Ett handelsföretag köper in varor från en underleverantör mot låt oss för enkelhetens skull säga 30 dagars kredit. Man håller varorna i lager under i genomsnitt 300 dagar innan de säljs. Säljer man varorna mot faktura så tar det ytterligare en tid innan företaget får betalt Har man en kundkredit på 20 dagar dröjer det alltså 320 dagar innan företaget får pengarna från att man har köpt varorna. Det kallas för en verksamhetscykel.

Tack vare leverantörskrediten på 30 dagar minskar man kapitalbindningen till 290 dagar (320-30), vilket kallas för kassaflödescykel.

Ett företag som AIK Fotboll Merchandise saknar i stort sett kundfordringar eftersom i stort sett all försäljning sker mot direktbetalning. Det innebär att kassaflödecykeln i så fall bara blir 270 dagar och en verksamhetscykel på 300 dagar. Utöver lagret så behöver man också finansiera de övriga rörelsekostnaderna under sin verksamhetscykel, till exempel personal. För enkelhetens skull kan vi anta att samtliga övriga rörelsekostnader ska betalas en gång i månaden, var 30:e dag.

Förenklat och resultatbaserat: Med en vinstmarginal på 5 % behöver man stoppa in 95 kronor för att sälja 100 kronor. Vinsten kan sedan återinvesteras där man nästa gång spenderar 100 kronor och får – givet att kunderna kommer – en försäljning på 105.20 kronor, och så vidare.

Kassaflödebaserat däremot: När kostnaden för inköpta varor ligger på 60 % och övriga rörelsekostnader på 35 % så blir företagets antalet likvida medel som binds under verksamhetscykeln:  0.6 * (270/300) plus 0.35 * (30/300), det vill säga 0.575. Givet den vinstmarginalen klarar man med andra ord att växa 8.7 % per cykel (0.05/0,575).

Med en verksamhetscykel på 300 dagar så hinner man med 1.21 cykler per år vilket innebär att man kan självfinansiera en årlig tillväxt på 10 % (1.21 * 8.7%). Vill man växa snabbare så får man tillföra mer kapital från annat håll.

Med samma antaganden så skulle Nike – tack vare sin höga lageromsättningshastighet – hinna med närmare sju verksamhetscykler under ett år och därmed kunna självfinansiera en tillväxt på närmare 70 % varje år. Med tanke på att företaget (Man Utd Merch Ltd) under perioden 2006 till 2015 inte växte med mer än i genomsnitt 5 % per år så hade Nike kunnat betala ut hela den redovisade årliga vinsten till Manchester United en gång om året och själva ändå tjäna pengar tack vare de korta cyklerna. Man hade kunnat investera sitt effektiva rörelsekapitalet och få tillväxt i andra delar inom koncernen.

För att bedriva en framgångsrik merchandise-verksamhet behöver klubbarna bli duktiga på produktutveckling och inköp. Man behöver hitta bra distributionskanaler, fysiskt samt utveckla eller köpa in kundvänliga plattformar för e-handel. Man behöver också vara duktig på att managera sitt rörelsekapital. En dräglig vinstmarginal tillsammans med ett effektivt arbetande rörelsekapital är som jag har förklarat ovan bra för kassaflödet. Men för att komma dit krävs det investeringar, pengar och kompetens.

Men med tanke på att åtminstone hälften av de allsvenska klubbarna har ett eget kapital som inte är större än 20 miljoner kronor är det inte särskilt förvånande att dessa prioriterar andra investeringar. Däremot borde man kunna förvänta sig att de klubbarna ser över möjliga alternativ och åtminstone inte driver sina respektive merchandise verksamheter på ett undermåligt sätt.

Datakällor: Allabolag.se; aifotboll.se; companieshouse.gov.uk; brondby.com, rnb.se; jsodra.se; mff.se; ifkgoteborg.se

Ett olönsamt topplag som återgick till att vara ett olönsamt mittenlag

IFK Göteborg har sedan 2014 minskat sina personalkostnader med cirka 20 miljoner kronor. Avskrivningarna på förvärvade spelarkontrakt har minskat från 9 miljoner kronor så sent som 2015 till 4.9 miljoner kronor 2017.

Det är – när man väl har bestämt sig – inte särskilt svårt att minska kostnaderna då det i praktiken bara är att rekrytera mindre meriterade spelare i takt med att de mer meriterade spelarna lämnar klubben. Det är också det som – i kombination med spelarlån – har hänt under den senaste tiden.

Men som jag skrev för ett år sedan – att bara spara på kostnader leder enbart till att man förvandlas från ett topplag som redovisar förlust till att vara ett mittenlag som redovisar förlust.

Det svåra är att rekrytera rätt spelare och få dem att utvecklas och öka i värde. Ännu svårare är det att integrera allt detta i sin affärsmodell som rimligen går ut på att vinna så många matcher som möjligt samtidigt som man ska tjäna pengar på spelarnas värdeökning. I praktiken innebär ju det senare att de bästa spelarna lämnar klubben med jämna mellanrum vilket rimligen gör det svårare att vinna matcherna.

Tack vare försäljningen av Pontus Dahlbergs kontrakt till Watford behöver IFK Göteborg rimligen inte skära ner kostnadsmassan för spelartruppen ytterligare. Det är tack vare att intäkterna från centrala avtal kommer att öka med närmare 20 miljoner kronor från och med 2020. Dahlberg-pengarna ger troligen en tillräckligt bra bryggfinansiering. Det är positivt.

Det som IFK Göteborg däremot behöver visa är att man kan prestera bättre med en i nominella tal ungefär lika stor kostnadsmassa som man hade åren före 2014 samtidigt som några av konkurrenterna redan nu har börjat öka sina investeringar samt kostnader med de nya TV pengarna i sikte.

Under 2017 har IFK Göteborg fått möta mycket kritik över det som i första hand mainstream media såg som ett stort problem: Många utgående spelarkontrakt i kombination med en dålig ekonomi. Faktum är att kontrastsituationen var en välsignelse. För det första var dessa kontrakt en starkt bidragande orsak till att ekonomin var dålig. För det andra har klubben fått ett gyllene tillfälle att kunna forma en ny truppstruktur. Knäckfrågan är om man är tillräckligt skicklig i det arbetet och kan göra IFK Göteborg till en klubb som inte är olönsam?

IFKGtbg2017
En översiktsbild över IFK Göteborgs ekonomi under åren 2010-2017. Vi ser hur ekonomin har blåst upp, dels i nominella tal i resultaträkningen men också i relativa tal i ett allsvenskt kontext. På nedersta raden har IFK Göteborg varit konsekventa med en jämnt olönsam nivå.       Datakälla: https://ifkgoteborg.se